شناسایی و بررسی بیماریزایی گونه های فورازیوم همراه ریشه چغندرقند در منطقه کرج

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات چغندرقند

چکیده

در این پژوهش به منظور شناسایی و مطالعه بیماریزایی عوامل فوزاریومی مرتبط با پوسیدگی ریشه چغندر قند، در سال های زراعی 78/1377 از بوته های چغندر قند از مناطق چغندر کاری کرج در مراحل مختلف رشد، نمونه برداری به عمل آمد. قطعاتی از حد فاصل بافت های پوسیده و سالم پس از ضد عفونی سطحی روی محیط عصاره سیب زمینی، دکستروز و آگار (PDA) اسیددار کشت گردید. از 223 جدایه بدست آمده مجموعا شش گونه شامل: 20 جدایه مربوط به Fusarium oxysporum، 170 جدایه مربوط به F.nygamai xysporumه شامل: 20 جدایه مربوط به روز و آگار نی ه عمل آمد. قطعاتی  پوسیدگی ریشه چغندر قند، در سصال هایبوده است. به شاهد کاهش د و چهار جدایه مربوط به F.proliferatum شناسائی شدند. جهت ارزیابی بیماریزایی گونه های جدا شده تعداد معدودی از جدایه های هر گونه انتخاب و با استفاده از مایه های سوسپانسیون اسپور و آرد یولاف+ ماسه بر روی گیاهچه های چغندر قند در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفتند که بیماریزایی گونه های F.nygamai,F.Solani,F.oxypurum, بر روی گیاهچه های چغندر قند محرز گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and pathogenicity of Fusarium spp. associated with sugarbeet root in Karaj region

نویسندگان [English]

  • M. Arzanloo 1
  • Gh. Hedjaroude 2
  • M. Okhovat 2
  • A. Sharifi Tchrani 2
  • M.N . Arjmand 3
1 College ofAgriculture. University of Tehran, Karaj, Iran
2 College ofAgriculture. University of Tehran, Karaj, Iran
3 Sugar Beet Seed Institute, Karaj, Iran
چکیده [English]

To identify the Fusarium species pathogenic on sugar beet causing root rot samples of infected roots were collected from sugar beet fields in Karaj region during growing season of l 998- 99. Infected roots were washed. surface sterilised and plated on acidified PDA. From 223 isolated Fuasrium samples, 6 species such as: F solani (l 70 isolates), F oxysorum (20 isolates), F culmorum (5 isolates), F. proliferatum (4 isolates), F. nygami (17 isolates), F. equiseti (7 isolates) were identified. A few isolates from each fusarinm species were used for pathogenicity tests on 30 days old sugar beet plants, using conidial suspension and oat meal + sand inocula. The results showed that F oxysporum, F. nygamia and F solani proved to be pathogenic on sugar beet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sugar beet
  • Fusarium species
  • Pathogenic and Root rot