نتایج بررسی امکان کشت چغندرقند در مطقه ایذه

نوع مقاله: علمی و فنی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات چغندرقند، کرج ایران.

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول، دزفول، ایران.

چکیده

این تحقیق در قالب طرح کرتهای خرد شده با سه تاریخ کاشت در کرت اصلی و سه رقم بذر در کرت فرعی از سال 1368 لغایت 1370جهت تعیین امکان کشت چغندرقند در منطقه ایذه و مناسبترین زمان کاشت آن انجام گرفته است. در کشت پائیزه اولین کاشت (اواخر مهر) با 9/47 تن در هکتار محصول بیشترین عملکرد و کشت آخر (آخر آبان ما) با 5/27 تن عملرد بدترین تیمار بوده است. رقم تریبل Trible  با 6/46 تن در هکتار در گروه A  و رقم BR1 ، IC با تولید 36 و 37 تن در هکتار در گروه B قرار گرفته اند. بین ارقام و تاریخ کاشت اثر متقابل مشاهده شده و تولید قند خالص رقم تربیل در کاشت اول 74/6 تن درهکتار و  BR1 در کاشت سوم 46/3 تن در هکتار بوده است. در کشت بهاره که از نیمه دوم اسفند تا اواخر فروردین صورت گرفته است از نظر محصول ریشه، درصد قند و محصول قند بین زمان کاشت و ارقام و اثر متقابل آنها فرق معنی داری وجود داشته است. کشت اول 05/54 و کشت سوم 37/40 تن در هکتار و رقم تربیل 73/51 و رقم IC1 معادل 03/45 تن درهکتار عملکرد داشته اند. از نظر میران عملکرد قند سفیدکشت اول بهترین زمان کاشت، رقم تربیل بهترین رقم و ترکیب آنها با تولید 26/6 تن در هکتار در اولین گروه قرار گرفته اند. در مقایسه دوساله کشت بهاره و پائیزه متوسط کل عملکرد قند سفید در کشت پائیزه 92/4 و در کشت بهاره 07/5 تن در هکتار بوده است ولی در مجموع در صورتی که کمبود اب در تابستان جدی نباشد کشت بهاره و در غیراین صورت کشت پائیزه توصیه می شود تا بتوان از باران استفاده کرد و در مصرف اب صرفه جوئی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Results of a study on the possibility of sugar beet planting in Izeh region

نویسندگان [English]

  • J. Gohari 1
  • H. Sharifi 2
  • M.R. Orazizadeh 2
1 Researcher of Sugar Beet Seed Institute, Karaj, Iran.
2 Researcher of Safi abad center, Dezful, Iran.
چکیده [English]

This research has been conducted using a split plot design with three planting date and three varieties of sugar beet during 1989-1991. In fall planting: the first sowing (late Sept.) with 47.4t/ha and the third sowing (mid Oct.) with 27.5 t/ha wee respectively the best and the worst dates. Trible with 46.6 t/ha took place in group A while BR1 with 36 and IC1 with 37 fell in group B. there was a time of planting and variety interaction. Trible in the first and BR1 in the third time of planting produced 6.7 and 3.46 t/ha white sugar yield (WSY) respectively. In spring planting starting early in March to late April. There were significant difference observed in root yield, sugar content and sugar yield of different treatments. First planting with 54.05 and third planting with 40.37 t/ha, Trible with 51.73 and IC1 with 45.03 t/ha root yield were the best. The highest WSY was obtained in the first date of planting with Trible with 6.26 t/ha sugar. Comparing the two years fall and spring planting 4.92 and 5.07 t/ha WSY was obtained. If the irrigation water during summer is available the spring planting; otherwise the fall planting using seasonal precipitation is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Izeh
  • Sugar beet planting