اثرات منابع مختلف کودازته و مقادیر آنها بر کمیت و کیفیت چغندرقند

نوع مقاله : علمی- تحقیقاتی

نویسندگان

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات چغندرقند، کرج، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر در چهار دوره متوالی در کمال آباد کرج به اجرا درآمد و هدف از آن تعیین اثر انواع کودهای ازته و مقدار مناسب آنها بر کمیت و کیفیت چغندرقند بوده است. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با چهار تکرار در مزرعه به اجرا گذاشته شد. فاکتورها شامل منابع کودی (سولفات آمونیوم، نیترات آمونیوم، اوره معمولی و اوره با پوشش گوگردی9 و مقادر کود صفر، 120 ، 240 و 360 کیلوگرم ازت خالص در هکتار بوده است. در هر سال از آزمایش شاخص سطح برگ ، عملکرد ریشهف وزن اندام هوائی و همچنین تجزیه کامل ریشه انجام شد. در طول فصل رشد نیز تجزیه خاک و برگ به منظور آگاهی از وضعیت عناصر غذائی در گیاه صورت گرفت. بعد از گردآوری کامل داده ها در پایان آزمایش تجزیه مرکب انجام شد و معلوم گردید که اثر کودهای ازرته مختلف بر روی شاخص سطح برگ ، ازت ریشه ، اندام هوائی و قند ملاس معنی دار بوده است و بالاترین مقدار آنها مربوط به اوره با پوشش گوگردی یکبار مصرف بوده است. مقادیر ازت به غیر از پتاسیم ریشه بر روی سایر فاکتورها اثر معنی دار داشته است. به طور کلی مقادیر بالای کود، از طرفی میزان عملکرد را افزایش داده، از طرف دیگر ناخالصیهای ریشه را افزایش داده است. اما از آنجائی که عملکرد ریشه بیشتر از ناخالصیها تحت تاثیر کود ازته در نهایت مقدار 360 کیلوگرم ازت خالص در هکتار بدون توجه به منبع کود بالاترین عملکرد شکر سفید را به مقدار 37/5 تن درهکتار تولید کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Source and rate of N-Fertilizer effect on yield and quality of sugar beet

نویسندگان [English]

  • J. Gohari
  • A. Jalilian
  • A. Tatar
  • Y. Mirsolimani
Researcher of Sugar Beet Seed Institute, Karaj, Iran.
چکیده [English]

This research was conducted during four continuous periods at Kamalabad Karaj. The objective was to determine the effect of various N-fertilizers and the rate of applications was used. Factors consisted of sources of N-fertilizer (ammonium sulfate, ammonium nitrate, urea and S.C.U), and rate of application (0,120,240 and 360 kg/ha). The leaf area index, root yield and shoot weight were measured and a complete analysis of root was performed for each year of the experiment. Leaf and soil analysis were done in order to determine the nutrients situation in plants during the growing season. The data analysis showed that N-fertilizers have significant effect on leaf area index, root nitrogen, shoot weight and molasses sugar. Nitrogen rate had a significant effect on all measured quality parameters except on the Potassium. The high rate of fertilizer application caused higher yield and increased root impurities, but the highest white sugar yield (5.3 kg/ha) obtained in this experiment was found to be the one related to the highest rate of N-fertilizer with 300 kg/ha pure N, regardless of the source of the fertilizer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • N-Fertilizer
  • sugar beet