دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، 1373، صفحه 0-0 

علمی- تحقیقاتی

اثرات منابع مختلف کودازته و مقادیر آنها بر کمیت و کیفیت چغندرقند

صفحه 23-34

10.22092/jsb.1995.117699

جواد گوهری؛ علی جلیلیان؛ الیشیا تاتار؛ یعقوب میرسلیمانی