دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، 1373، صفحه 0-0 

علمی- تحقیقاتی

4. اثرات منابع مختلف کودازته و مقادیر آنها بر کمیت و کیفیت چغندرقند

صفحه 23-34

جواد گوهری؛ علی جلیلیان؛ الیشیا تاتار؛ یعقوب میرسلیمانی


7. اثرات مالئیک هیدرازید بر صفات چغندرقند

صفحه 51-54

پروانه هاشمی؛ یدالله شجاعی؛ مهرداد بیگی