بررسی نشو و نما و ترجیح غذایی کک چغندرقند Chaetocnena tibialis I11 روی گیاهان میزبان در منطقه کرمانشاه

نوع مقاله : علمی- تحقیقاتی

نویسنده

عضو هیئت علمی آزمایشگاه موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، کرج، ایران.

چکیده

این بررسی به مدت سه سال (63-1361) در منطقه کرمانشاه انجام شد و طی آن گیاهان میزبان کک چغندرقند به شرح زیر مورد شناسایی قرار گرفت: چغندرقند (Beta voulgaris ssp rapa. Var. altissimaz)، چغندر لبویی (Beta vulgaris rubra.var rapa. Ssp) ، تاج خروس (Amaranthus albus L.) ، سلمک (chenopodium spp.) ، ترتیزک (ازمک)(Cardaria draba (l.) Desv) ، ترشک (Rumex dentatus L.)  و خرفه (Portulaca oleracea L.) برای بررسی نشو و نما و ترجیح غذایی کک روی میزبانهای مختلف، از گلدانهای سرپوش دار استفاده شد. بدین ترتیب که در داخل گلدانها، گیاهان میزبان، آفت کشت گردید و با رها سازی حشرات کامل، میزان تغذیه و همچنین چگونگی نشو و نمای آفت روی گیاهان میزبان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد، که کک ها، چغندرقند، چغندرلبوئی، سلمک، تاج خروس و ترتیزک را بر دیگر میزبانها ترجیح می دهند و ضمنا مراحل مختلف نشو و نمای آفت از تخم تا حشره کامل روی هریک از این گیاهان کامل می شود، در حالیکه گیاهان ترشک و خرفه فقط مورد تغذیه واقع می شوند. کک ها از گیاه پیچک تغذیه نکرده و از این گیاه به عنوان پناهگاه استفاده می کنند. آماربرداریهای انجام شده نشان می دهد، که درصد آلودگی گیاهان میزبان در مزارع دیرکاشت(کرپ])، به علت بالا بودنه تراکم جمعیت کک، بیشتر از مزارع زودکاشت و میان کاشت است. درصد آلودگی گیاهان میزبان آفت در هنگام ظهور ککهای نسل جدید، به علت بالا بودن تراکم جمعیت حشره، بیشتر از ککهای زمستان گذران می باشد. گیاه سلمک بیش از سایر گیاهان هرز میزبان جهت تغذیه ترجیح داده می شود و پس از آن به ترتیب، تاج خروس و ترتیزک قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and food preference of sugar beet flea- beetle on different host plants in Kermanshah province

نویسنده [English]

  • V. Ghadiri
Researcher of Plant Pests and Disease Research Laboratory, Karaj, Iran.
چکیده [English]

This research was carried out in Kermanshah province both in field and laboratory conditions during three years (1982-1984) and flea-beetle host plants were identified as follows : Beta vulgaris ssp.  Rapa war altissima , Beta vulgaris ssp. Rapa var. rubra, Chenopodium botrys L., Rumex dentatus subsp, Halacyi (Rech. Pat.) Rech. Fil., Portulaca oleracea L., Cardaria draba(L.) Desv. For the study on development and food preference of sugar beet flea-beetle on different host plants, these were planted in the pots and adults of flea-beetle were released on them and the pots were covered. The results that the flea-beetle prefer to feed on Beta vulgaris, Chenopodium spp., Amaranthus albus and Cardaria draba but development stages of this pest oleracea were only fed by adults. Convolvulus spp. Plants were used as shelter in unsuitable environmental conditions as wind and rainfall. Infestation percentage of flea-beetle host plants was higher in late cultivated fields than early and mid cultivated ones, because of a higher population density of adults in these fields. Infestation percentage all higher when the adults of new generation appear. Chenopodium spp. Are the most preferred host and amaranthus albus and Cardaria draba are next.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sugar beet flea- beetle