استفاده از ژن یکساله (B) برای غربال کردن لاینهای مقاوم به ساقه رفتن (بولتینگ) در چغندرقند

نوع مقاله : علمی- تحقیقاتی

نویسنده

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات چغندرقند، کرج، ایران.

چکیده

در یک برنامه تست کراس، زمان شروع گلدهی بین 21 هیبرید یکساله مقایسه شده. هیبریدهای یکساله پس از تلافی 21 لاین چغندرقند گرده افشان با یک لاین نرعقیم (AMS)* یکساله به دست آمدند. لاین یکساله نرعقیم به عنوان شاهد در آزمایش مورد استفاده قرار گرفت. برای هر فامیل هیبرید فراوانی نسبی گیاهان در حال گل در هفته های مختلف دوره گلدهی نشان داد، که بعضی از هیبریدها زودتر از شاهد گل کردند. احتمال می رود که ژنهای کنترل کننده حساسیت به بولتینگ باعث تشکیل سریعتر گلها در هیبریدهای یکساله می گردند. چون ژنهایی با اثرات غالب هم در حساسیت  و هم در مقاومت به بولتینگ دخالت دارند، با ظهور چنین ژنهایی در هیبریدها، لاینهای خالص دو ساله چغندرقند که از نظر حساسیت به بولتینگ اختلاف کمی دارند، پس از تلاقی با یک لاین یکساله تفاوتهای فاحشی را نشان می دهند. تحقیقات بیشتر برای به دست آوردن همبستگی بین زودرسی هیبریدهای یکساله و تمایل به بولتینگ گرده افشانهای مربوطه پس از تیمار با سرما الزامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The use of annual gene (B) for screening bolting resistant inbred lines in sugar beet

نویسنده [English]

  • S.Y. Sadeghian motahar
Researcher of Sugar Beet Seed Institute, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Flowering initiation was compared between 21 annual hybrids in a test cross programe. Annual hybrids were obtained when 21 sugar beet pollinators were crossed to an annual CM line (AMS) as a maternal parent. The annual CMS line was also used as a check in the experiment. For each  hybrid family, the relative frequency of flowering plants at different weeks of flowering period showed that some hybrids flowered earlier and others later than the annual line. It seems probable that genes responsible for bolting susceptibility cause earlier formation of flowers in the annual hybrids. Since genes with dominance effects are effective for both bolting susceptibility and bolting resistance, by expressing these genes in the hybrids, homozygous lines that differ slightly in bolting may disclose remarkable dissimilarities after crossing to an annual hybrid. Further search on the correlation between earliness of annual hybrids and bolting tendency of respective pollinators due to cold treatment is inevitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bolting
  • resistant inbred lines
  • sugar beet