بررسی امکان کشت بذر چغندرقند منوژرم به صورت درجا در زراعت چغندرقند منطقه دزفول

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد، دزفول، ایران.

چکیده

طی دو سال زراعی 70-1369 و 71-1370 هرساله در اراضی کشت و صنعت های شهید بهشتی شهید رجائی منطقه دزفول حدود 3 هکتار زمین به کشت بذر منورژرم و به همینمیزان به کشت بذر مولتی ژرم اختصاص یافت. تمام عملیات کاشت، داشت و نمونه برداریهای تصادفی برداشت نهائی محصول به صورت مشابه و تحت نظارت کامل بخش تحقیقات چغندرقند مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد انجام گرفت. در کاشت بذر منوژرم فاصله دو بوته روی خط 4/806/8 . 0/12 سانتیمتر و فاصله دو خط کاشت، 55 سانتیمتر تعیین گردید. کاشت وسیله بذر کار رائو و به میزان 4-3 کیلوگرم بذر در هکتار انجام گردید. در قطعه زیرکاشت بذر مولتی ژرم، کاشت بذر به صورت متراکم روی ردیفها انجام گردید. در مرحله 6-4 برگی، بروته ها به فاصله 20 سانتیمتر تنک شدند. مقایسه میانگین عملکرد ریشه، درصد قند، قند درهکتار و تعداد بوته در هکتار در 10 کرت تصادفی 08/8مترمربع) از قطعه بذر منوژرم با مزرعه مولتی ژرم شاهد در سال 70-69 و کرت تصادفی از دو نوع بذر چغندرقند منوژرم 1 و 2 در سال 71-70 با استفاده از آزمون آماری، مقایسه دو میانگین و آزمون t استیودنت  مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که ارقام چغندرقند منوژرم و مولتی ژرم مورد مقایسه از لحاظ صفات کمی و کیفی با یکدیگر تفاوت آماری ندارد و دو نوع بذر چغندرقند مذکور در شرایط زراعی یکسان، از لحاظ صفات کمی و کیفی در یک سطح آماری قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The cultivation of monogerm as compared to multigerm sugar beet seed in Dezful

نویسنده [English]

  • H. Sharifi
Safiabad, Agricultural Resources Research Center, Dezful, Iran.
چکیده [English]

During 1991-92 and 1992-93, cultivation of monogerm and multigerm sugar beet seeds was compared in two fields each of about 3 ha.at Shahid- Beheshti and Shahid- Rajaii Agri- business in Dezful. All agronomic practices were identical for both fields. Sugar beet fields were cultivated at 55 cm distance between rows, with monogerm seed sown at 6.4 m 8.8 and 12 cm distances using a seed planter, but multigerm seed sown ordinarily and singled for 20 cm distance at 4-6 leaves stage. Root yield, sugar content, sugar yield and plant population of 10 plots (8.8m2) from both fields were compared, using student statistical method. There were no significant differences between the two fields for sugar content, root and sugar yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monogerm
  • sugar beet