تأثیر بقایای گندم، سودان گراس و مقادیر مختلف مصرف کود ازته بر کمیت وکیفیت چغندرقند

نوع مقاله : علمی- تحقیقاتی

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

در استان خوزستان معمولا چغندرقند بعد از گندم و ذرت کشت می شود. بقایای گندم به خاطر درجه حرارت بالا تا کشت چغندرقند به همان صورت باقی می ماند. اثر بقایای گندم، سودان گراس در شرایط مصرف کود ازته بر کمیت و کیفیت چغندرقند در سال 1364 با اجرای طرح آزمایشی کرتهای یک بار خرد شده با چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول موضوع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد، که عملکرد ریشه، عملکرد قند و عملکرد قند قابل استحصال در شرایط سوزاندن گاه به ترتیب 71/67 ، 42/8 و 36/6 تن درهکتار است و به طور معنی دار بالاتر از سایر تیمار قرار دارد. همچنین با افزایش مقدار مصرف کود ازته عملکرد ریشه افزایش یافته و درصد قند کاهش نشان می دهد. بیشترین عملکرد قند به مصرف 360 کیلوگرم ازت خالص مربوط می شود که با تیمار مصرف 180 کیلوگرم ازت خالص اختلاف معنی دار وجود ندارد. عملکرد قند قابل استحصال تیمار مخلوط کردن کاه با خاک به همراه مصرف 360 کیلوگرم ازت خالص (75/6 تن در هکتار) با مصرف 270 کیلوگرم ازت خالص در همین تیمار، اختلاف معنی دار نیست. با توجه به اثرات نامطلوب سوزاندان کاه در برهم خوردن خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، به استنباط نتایج حاصلاز این آزمایش مخلوط کردن کاه با خاک به همراه مصرف 270 کیلوگرم ازت خالص درهکتار در زراعت چغندرقند در استان خوزستان توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of wheat and sudan grass residues and nitrogen rates on sugar beet

نویسنده [English]

  • H.R. Ebrahimain
Researcher of Isfahan Agricultural and Natural Resources Research Center, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

A field study was conducted to investigate the effect of wheat and sudan grass residues and different rates of nitrogen on sugar beet production using a split plot experimental design. The experiment was carried out in a salty loam soil in Khouzestan province, at Safiabad station-Dezful. The main plots consisted of Burned wheat Straw (BWS), Sudan grass Residue Incorporated in the soil after harvest (SRI), and incorporated wheat Straw in the soil (ISS). Subplots were five levels of nitrogen application rates (0,90,180,270,360)kg/ha. The root yield, sugar content, sugar yield and impurity components were determined. The root yield, sugar content and sugar yield of main plots were significantly different. The highest root yield (67.7 tons/ha) and sugar yield (6.63 tons/ha) were obtained by BWS treatment. Root yield increased, and sugar content decreased by increasing N application rates. The highest sugar yield in this experiment obtained with 360 kg nitrogen, was not significantly different from 180 kg nitrogen per hectare. Consequently, ISS treatment and 270 kg/ha N providing more organic matter and improving soil physical conditions is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nitrogen
  • Sudan grass
  • sugar beet
  • Wheat