نویسنده = داریوش طالقانی
تهیه و ارزیابی مولکولی و فنوتیپی هیبریدهای چغندرقند از نظر مقاومت به ریزومانیا و نماتد گره ریشه

دوره 36، شماره 2، مهر 1399، صفحه 117-128

10.22092/jsb.2021.351098.1243

پیمان نوروزی؛ سیدباقر محمودی؛ داریوش طالقانی؛ اباذر رجبی؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ محسن آقایی زاده؛ جمشید سلطانی ایدلیکی؛ سعید دارابی؛ بابک بابائی؛ پرویز فصاحت؛ سعید واحدی


تعیین بهترین تاریخ کاشت و برداشت ارقام منتخب چغندرقند در شرایط اقلیمی استان ایلام (کشت پاییزه)

دوره 36، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 15-25

10.22092/jsb.2021.343129.1240

ثریا قاسمی؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ کاظم سیاوشی؛ مصطفی حسین پور


مطالعه شرایط اقلیمی استان فارس برای توسعه کشت پاییزه چغندرقند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 35، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 13-31

10.22092/jsb.2019.116356.1169

نوید ادیبی فرد؛ داوود حبیبی؛ محسن بذرافشان؛ داریوش طالقانی؛ محمد نبی ایلکایی


تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاه‌چه چغندرقند (Vulgaris Beta L.) تحت تنش شوری

دوره 35، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 45-62

10.22092/jsb.2019.121576.1189

عادل پدرام؛ مهدی تاجبخش؛ داریوش طالقانی؛ مهدی قیاسی


ارزیابی تأثیر نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بر چغندرقند

دوره 34، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 193-202

10.22092/jsb.2019.105229.1115

پیام معاونی؛ کیوان شریفی؛ داریوش طالقانی


بررسی امکان کشت پاییزه چغندر قند در جنوب استان خراسان رضوی

دوره 33، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 46-33

10.22092/jsb.2017.103535.1109

مسعود احمدی؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ حسنعلی شهبازی


اثر عوامل محیطی و پایه های مادری بر برخی صفات بذر چغندرقند

دوره 33، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 89-75

10.22092/jsb.2017.102291.1105

محمدرضا میرزایی؛ جعفر اصغری؛ داریوش طالقانی؛ سعید صادق زادهحمایتی


ارزیابی هیبریدهای تریپلوئید از نظر ساقه روی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه

دوره 32، شماره 2، آذر 1395، صفحه 99-106

10.22092/jsb.2016.107218

محمدحسین عزیزپور؛ داریوش طالقانی؛ محسن آقائی زاده؛ مصطفی حسین پور


استفاده از پلیمر در پوشش دار کردن بذر چغندرقند

دوره 31، شماره 2، دی 1394، صفحه 176-167

10.22092/jsb.2016.105780

فرحناز حمدی؛ داریوش طالقانی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ حمید نوشاد


تأثیر تاریخ کاشت و برداشت بر عملکرد کمی و کیفی پنج رقم در کشت پاییزه چغندرقند در منطقه جیرفت

دوره 28، شماره 1، آذر 1391، صفحه 42-25

10.22092/jsb.2012.659

سعید صادقزاده حمایتی؛ محمدحسن شیرزادی؛ محسن آقایی‌ زاده؛ داریوش طالقانی؛ محمد علی جواهری؛ علی علیعسگری


اثر مدیریت‪های مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 156-139

10.22092/jsb.2011.941

رحیم محمدیان؛ داریوش طالقانی؛ سعید صادق زاده حمایتی


نقش کم‪آبیاری کنترل شده بر کمیت و کیفیت چغندرقند

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 183-169

10.22092/jsb.2011.944

مسعود فرزام نیا؛ قاسم زارعی؛ داریوش طالقانی؛ داود درویشی


بررسی برخی صفات کمی و کیفی ژنوتیپهای امیدبخش چغندرقند در شرایط تنش خشکی

دوره 25، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 123-113

10.22092/jsb.2010.979

داریوش طالقانی؛ سعید صادقزاده حمایتی؛ فرشید مطلوبی؛ سمر خیامیم


بررسی تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و رقم روی مؤلفههای دریافت تشعشع خورشیدی در چغندرقند – ب. کارآیی مصرف تشعشع

دوره 25، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 69-53

10.22092/jsb.2009.975

سعید صادقزاده حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ علی کاشانی؛ سیدعطاءاله سیادت؛ قربان نورمحمدی


بررسی تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و رقم روی مؤلفههای دریافت تشعشع خورشیدی در چغندرقند الف- دریافت تشعشع خورشیدی و ضریب استهلاک نوری

دوره 24، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 42-23

10.22092/jsb.2008.1035

سعید صادقزاده حمایتی؛ علی کاشانی؛ داریوش طالقانی؛ قربان نورمحمدی؛ سیدعطاءاله سیادت


مروری بر تحقیقات تقویم زراعی چغندرقند در ایران

دوره 24، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 124-121

10.22092/jsb.2008.1041

سمر خیامیم؛ داریوش طالقانی


تأثیر آبیاری در بهار بر کارایی مصرف آب و عملکردچغندرقند پاییزه

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1386، صفحه 52-35

10.22092/jsb.2007.1677

مصطفی حسین پور؛ علی سروش‌زاده؛ مجید آقا علیخانی؛ داریوش طالقانی؛ محمد خرمیان


تأثیر مقادیر مختلف کوددامی بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در تناوب گندم و چغندرقند

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1386، صفحه 78-67

10.22092/jsb.2007.1686

داریوش طالقانی؛ سعید صادق‌زاده حمایتی؛ حمید نوشاد؛ مجید دهقانشعار؛ قاسم توحیدلو؛ فرحناز حمدی


تعیین دور مناسب آبیاری در زراعت چغندرقند بذری در منطقة اردبیل

دوره 22، شماره 1، شهریور 1385، صفحه 12-1

10.22092/jsb.2006.1661

سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ شهرام خدادادی؛ حسین نیک‌پناه؛ مجید دهقانشعار


بررسی کمیت و کیفیت محصول چغندرقند در دو روش آبیاری نشتی و قطره‌ای در شمال خوزستان

دوره 22، شماره 1، شهریور 1385، صفحه 57-39

10.22092/jsb.2006.1664

مصطفی حسین پور؛ علی سروش زاده؛ مجید آقا علیخانی؛ محمد خرمیان؛ داریوش طالقانی


تأثیر نیتروژن و فسفر بر مؤلفه‌های فیزیولوژیکی رشد بوته‌های بذری چغندرقند در منطقة اردبیل

دوره 22، شماره 1، شهریور 1385، صفحه 90-75

10.22092/jsb.2006.1666

سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ ودود ساعدنیا؛ شهرام خدادادی؛ حسین نیک‌پناه؛ مجید دهقانشعار


بررسی تأثیر وزن‌ ریشچه و فاصلة‌ کشت بر عملکرد و خصوصیات کیفی بذر منوژرم چغندرقند

دوره 20، شماره 1، شهریور 1383، صفحه 1-13

10.22092/jsb.2004.6818

صادق‌زاده‌حمایتی سعید؛ مجید دهقانشعار؛ ولی‌اله یوسف‌آبادی؛ احمد بریموندی؛ داریوش فتح اله طالقانی


تعیین مناسب‎ترین اندازه بذر و مقادیر مواد مصرفی در پوشش‎دار کردن بذر چغندرقند تک جوانه

دوره 18، شماره 2، اسفند 1381، صفحه 95-108

10.22092/jsb.2003.8276

داریوش فتح اله طالقانی؛ مجید دهقانشعار؛ عباس قاسمی؛ ولی اله یوسف آبادی؛ محمد علی چگینی؛ منصور مصباح؛ فرحناز حمدی


مناسبترین تعداد ریشه جهت اندازه‎گیری عیار قند چغندرقند

دوره 18، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 67-80

10.22092/jsb.2002.8273

جواد گوهری؛ حسین فضلی؛ قاسم توحیدلو؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ رضا شیخ الااسلامی؛ اباذر رجبی؛ منصور مصباح؛ فرحناز حمدی؛ علی کاشانی