نویسنده = حمید محمدی
رتبه‌بندی مناطق تولیدی چغندرقند در ایران بر اساس شاخص‌های مزیت فیزیکی تولید

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 115-130

10.22092/jsb.2021.352345.1256

مجید شهریاری؛ حمید محمدی؛ علی رضا کیخا؛ مجتبی داورپناه


شناسایی و تحلیل موانع گسترش بیمه چغندرقند در شهرستان مشهد

دوره 36، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 93-106

10.22092/jsb.2021.343239.1241

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ حمید محمدی؛ سامان ضیایی؛ محمود احمدپور برازجانی


تاثیر سیاست‌های مدیریت آب‌های زیرزمینی در شرایط تعادل بر سطح زیر کشت چغندر قند در استان خراسان رضوی

دوره 35، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 103-119

10.22092/jsb.2019.121201.1183

شجاعت زارع؛ حمید محمدی؛ محمود صبوحی؛ محمود احمدپور؛ سید احمد محدث حسینی


تدوین الگوی کشت بهینه بهره‌برداران چغندرکار با تأکید بر ریسک قیمت و عملکرد: مطالعه موردی شهرستان فسا

دوره 29، شماره 2، آذر 1392، صفحه 229-240

10.22092/jsb.2014.5637

حمید محمدی؛ محمود احمدپور برازجانی؛ سامان ضیایی؛ براتعلی فاخری؛ محمود رمرودی


اندازه گیری بهره وری نهاده های تولید در مزارع چغندرقند استان فارس

دوره 28، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 207-199

10.22092/jsb.2013.1296

عبدالرسول ذاکرین؛ حمید محمدی؛ وحید دهباشی


بررسی مزیت نسبی تولید چغندر قند در ایران

دوره 28، شماره 1، آذر 1391، صفحه 93-81

10.22092/jsb.2012.660

حمید محمدی؛ احمدعلی کیخا؛ وحید دهباشی؛ خالویی اردوان


بررسی نقش تعاونی‌های تولیدی کشاورزی در ارتقای دانش فنی کشاورزان (مطالعة موردی چغندرکاران استان فارس)

دوره 27، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 241-225

10.22092/jsb.2012.1657

حمید محمدی؛ محمود صبوحی صابونی؛ براتعلی سیاسر؛ بهروز میر


تعیین ارزش اقتصادی آب در زراعت چغندرقند در شهرستان مرودشت

دوره 26، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 103-93

10.22092/jsb.2010.766

اسماعیل شمس الدینی؛ حمید محمدی؛ محمدرضا رضایی


اثر سیاست حمایتی دولت بر عرضه، سطح زیرکشت و عملکرد چغندرقند در ایران

دوره 25، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 218-207

10.22092/jsb.2010.1033

حمید محمدی؛ زکریا فرج‪زاده؛ فرشید کفیل‪زاده


عوامل مؤثر بر احتمال تأخیر عملیات ماشینی در مراحل مختلف تولید چغندرقند در استان فارس

دوره 25، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 95-87

10.22092/jsb.2009.977

سیامک پیش‌بین؛ حمید محمدی؛ عبدالرسول ذاکرین


پیش‌بینی قیمت چغندرقند در ایران

دوره 25، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 111-97

10.22092/jsb.2009.978

منصور یاعلی جهرمی؛ حمید محمدی؛ زکریا فرج‌زاده


تعیین هزینه تأخیرعملیات ماشینی در مراحل مختلف تولید چغندرقند در استان فارس

دوره 24، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 108-93

10.22092/jsb.2009.1049

سیامک پیش‌بین؛ حمید محمدی؛ عبدالرسول ذاکرین


کاربرد مدل برنامه‌ریزی حمل‌ و نقل در صنایع قند و شکر استان فارس

دوره 24، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 127-109

10.22092/jsb.2009.1050

سیاوش قزلی جهرمی؛ حمید محمدی؛ صادقی حمید


تحلیل اقتصادی مکانیزاسیون و کارائی فنی در مزارع چغندرقند مطالعه موردی در استان فارس

دوره 24، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 146-129

10.22092/jsb.2009.1051

سیامک پیش‏بین؛ حمید محمدی؛ عبدالکریم اجرایی؛ محمدحسن شیرزادی


بررسی عوامل مؤثر بر عرضه چغندرقند در استان فارس

دوره 24، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 119-107

10.22092/jsb.2008.1040

سیدنعمت اله موسوی؛ فریبا قرقانی؛ فرزانه طاهری؛ حمید محمدی


بررسی بهره¬وری و تابع تقاضای آب در تولید چغندرقند منطقه اقلید

دوره 23، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 186-185

فردین بوستانی؛ حمید محمدی


تعیین اثر نهاده‌ها بر ریسک تولید با استفاده از تابع تولید تصادفی تعمیم یافته: مطالعه موردی چغندرقند کاران استان فارس

دوره 22، شماره 1، شهریور 1385، صفحه 100-90

10.22092/jsb.2006.1667

محمد نقشینه فرد؛ حمید محمدی؛ مهرداد باقری؛ فرشید کفیل زاده؛ سیامک پیش بین؛ امیر برجیان


بهره‌وری عوامل و نهاده‌های تولید در مزارع چغندرقند شهرستان اقلید

دوره 21، شماره 1، مهر 1384، صفحه 41-31

10.22092/jsb.2005.1692

حمید محمدی؛ سید نعمت‌اله موسوی؛ فرشید کفیل‌زاده؛ مجید رحیمی