عوامل مؤثر بر احتمال تأخیر عملیات ماشینی در مراحل مختلف تولید چغندرقند در استان فارس

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

2 استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

هدف از انجام این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر عدم انجام به‌موقع عملیات ماشینی در مراحل مختلف تولید چغندرقند در استان فارس بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری ساده تصادفی، تعداد 227 نفر از چغندرکاران مناطق اقلید، مرودشت و فسا به‌طور تصادفی انتخاب و در طول سال 1385 آمار و اطلاعات لازم با استفاده از الگوی پروبیت گرد‌آوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد چنانچه تقاضا برای استفاده از امکانات و خدمات ماشینی کارخانه‌ قند، تراکم حجم فعالیت‌های زراعی محصولات رقیب چغندرقند و عدم دسترسی به‌موقع چغندرکاران به نهاده‌های تولید یک درصد افزایش یابد، احتمال عدم انجام به‌موقع عملیات ماشینی در مزارع چغندرقند در شهرستان‌های اقلید به ترتیب 413/0، 192/0 و 122/0، مرودشت به ترتیب 425/0، 226/0 و 060/0 و فسا به ترتیب 444/0، 158/0 و 097/0 افزایش خواهد یافت. اما چنانچه نقدینگی چغندرکاران به منظور اجاره ماشین‌آلات تولید، یک درصد افزایش یابد احتمال عدم انجام به‌موقع عملیات ماشینی در مزارع چغندرقند در شهرستان‌های اقلید، مرودشت و فسا به ترتیب 273/0، 290/0 و 301/0 کاهش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the probability of delayed of machine operation at different stages of sugar beet production in Fars province

نویسندگان [English]

  • S. Pishbin 1
  • H. Mohammadi 1
  • A. R. Zakerin 2
1 Assistant professor of Islamic azad University of Jahrom Branch, Iran
2 Assistant professor of Islamic azad University of Jahrom Branch, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is determining the factors affecting timeliness of machine operation at different stages of sugar beet production. Farm-level data were collected from a sample of 227 sugar beet farmer located in three major districts of Farsprovince ofIran: Eghleed, Marvdasht and Fasa, selected by a random sampling method during 2006. For this purpose, the Probit model was used. The results indiated that, when the intensity of demand for using facilitites and machinery services of sugar beet factories in the studied area, the intensity of cultural practices of competitive crops, and on- time non-accessibility of sugar beet farmers to production inputs increase by 1 percent then the probability of delayed machine operation in sugar beet farms increases, respectively, by 0.413, 0.192 in Eghleed by 0.122, 0.425, 0.226 in Marvdasht and by 0.060 and 0.444, 0.158 and 0.097 in Fasa. However, if liquidity of sugar beet farmers for renting machineries increases by 1 percent, then the probability of delayed machine operation in sugar beet farms in Eghleed, Marvdasht and Fasa decreases by 0.273, 0.290 and 0.301, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delayed machine operations
  • Fars province
  • Probit model
  • Sugar beet production