دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-111 

کامل علمی - پژوهشی

1. بررسی روش‌های سازگاری کلون‌های حاصل‌از کشت بافت چغندرقند در گلخانه، پایداری پلوییدی و بذرگیری در مزرعه

صفحه 12-1

پیمان نوروزی؛ ایمان زندیه؛ محسن آقایی‌ زاده؛ عبدالله محمدی؛ وحید سالاری


5. بررسی تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و رقم روی مؤلفههای دریافت تشعشع خورشیدی در چغندرقند – ب. کارآیی مصرف تشعشع

صفحه 69-53

سعید صادقزاده حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ علی کاشانی؛ سیدعطاءاله سیادت؛ قربان نورمحمدی


8. پیش‌بینی قیمت چغندرقند در ایران

صفحه 111-97

منصور یاعلی جهرمی؛ حمید محمدی؛ زکریا فرج‌زاده