دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 1-111 

کامل علمی - پژوهشی

بررسی روش‌های سازگاری کلون‌های حاصل‌از کشت بافت چغندرقند در گلخانه، پایداری پلوییدی و بذرگیری در مزرعه

صفحه 12-1

10.22092/jsb.2009.971

پیمان نوروزی؛ ایمان زندیه؛ محسن آقایی‌ زاده؛ عبدالله محمدی؛ وحید سالاری


پیش‌بینی قیمت چغندرقند در ایران

صفحه 111-97

10.22092/jsb.2009.978

منصور یاعلی جهرمی؛ حمید محمدی؛ زکریا فرج‌زاده