پیش‌بینی قیمت چغندرقند در ایران

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی جهرم، جهرم، ایران.

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز ، شیراز، ایران.

چکیده

قیمت محصولات کشاورزی معمولاً با نوسانات زیادی مواجه است و انجام پیش‌بینی می‌تواند به نحو مؤثری به تصمیم‌گیری‌ها مساعدت کند. این مطالعه با هدف پیش‌بینی قیمت اسمی و واقعی چغندرقند و شناخت الگوی مناسب پیش‌بینی صورت گرفت. پس‌از بررسی ایستایی سری‌ها، تصادفی بودن متغیرها با استفاده از دو آزمون ناپارامتریک والد-ولفویتز و پارامتریک دوربین-واتسون بررسی شد. براساس نتایج این آزمون‌ها، سری قیمت اسمی چغندرقند به‌عنوان سری غیرتصادفی و قابل پیش‌بینی و سری قیمت واقعی به‌عنوان سری تصادفی ارزیابی شد. دوره مطالعه نیز شامل سال‌های 1384-1350 بود. الگوهای مورد استفاده برای پیش‌بینی نیز شامل الگوهای خودتوضیح (AR)، میانگین متحرک (MA)، خودتوضیح هم‌انباشتگی میانگین متحرک (ARIMA)، تعدیل نمایی یگانه، تعدیل نمایی دوگانه، هارمونیک و خودتوضیح واریانس ناهمسانی شرطی (ARCH) بود. بر اساس معیار حداقل خطای پیش‌بینی از میان الگوهای مورد استفاده الگوی هارمونیک در مقایسه با سایر الگوها خطای کمتری داشت. مقادیر پیش‌بینی شده برای سال‌های 1383 و 1384 به‌ترتیب در دامنه 396000-344000 و 448504-398000 ریال به ازای هر تن قرار گرفت. مقادیر قیمت حقیقی برای سال‌های یاد شده به‌ترتیب 387200 و 447000 ریال به ازای هر تن بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting sugar beet price in Iran

نویسندگان [English]

  • M. Yaali jahromi 1
  • H. Mohammadi 1
  • Z. Farajzade 2
1 Assistant professor of Islamic azad University of Jahrom Branch, Iran
2 Ph.D. student of Agriculture Economy, Shiraz University, Iran.
چکیده [English]

Agricultural prices have a high fluctuation and forecasting may help decision making effectively. The aim of this study was to forecast the nominal and real prices of sugar beet and to recognize the appropriate forecasting model. Initially the stationary of the series was tested. In order to investigate whether the series are stochastic, the nonparametric test of Vald-Wulfowitz and parametric test of Durbin-Watson were then applied. The results indicated that the nominal price of sugar beet was non stochastic and predictable while the real price series were found to be stochastic. The study period covered 1971- 2005. The Autoregressive, Moving Average, ARIMA, Single and Double Exponential Smoothing, Harmonic and ARCH were applied to forecasting sugar beet prices. Based on the lowest forecasting error criterion, the Harmonic model was selected as the best model. The prices of sugar beet forecasted by different models were at the range of 344000-396000 and 398000-448504 Rials per ton for 2004 and 2005, respectively. The sugar beet actual price for 2004 and 2005 were 387200 and 447000 Rials per ton, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARIMA
  • ARCH
  • Forecasting
  • Harmonic
  • exponential smoothing
  • Price
  • sugar beet