تأثیر زیرشکنی و مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد چغندرقند و گندم در تناوب با یکدیگر

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

مربی پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانغربی، ارومیه، ایران.

چکیده

در این تحقیق، تأثیر زیرشکنی خاک مزرعه به عمق 45 سانتی‌متر و آبیاری با سه تیمار 60، 80 و 100 درصد نیازی آبی در تناوب گندم و چعندرقند، در آزمایش کرت‌های نواری در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب، آذربایجان‌غربی مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی، صفت عملکرد گندم و چغندرقند طی سه سال (81-1379) مورد ارزیابی قرار گرفت و از آزمون دانکن برای مقایسه میانگین‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که زیرشکنی خاک پس‌ از گذشت سه سال روی عملکرد گندم و چغندرقند اثر معنی‌دار ندارد، ولی تأثیر زیرشکنی بر عملکرد گندم سال اول و عملکرد چغندرقند در سال‌های اول و دوم معنی‌دار بود. یعنی تأثیر زیرشکنی در زراعت گندم تا یک سال و در چغندرقند تا دو سال مؤثر است. زیرشکنی سال اول، دوم و سوم به‌ترتیب دارای بیش‌ترین تأثیر در افزایش عملکرد گندم و چغندرقند بود. تأثیر میزان آب آبیاری روی عملکرد گندم و چغندرقند در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. تیمار آبیاری 100 درصد با 6/4 تن در هکتار بیش‌ترین و تیمار آبیاری 60 درصد با 5/3 تن در هکتار کم‌ترین عملکرد گندم را تولید کرد. بیش‌ترین و کم‌ترین عملکرد چغندرقند با 60 و 1/48 تن در هکتار به ترتیب مربوط به تیمارهای 100 و 60 درصد تأمین آب بود. به‌طور کلی، زیرشکنی خاک باعث افزیش بهره‌وری مصرف آب شد و امکان اعمال کم‌آبیاری بدون کاهش عملکرد را فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of sub-soiling and different levels of irrigation on sugar beet and wheat yield in rotation

نویسندگان [English]

  • H. Mohammadi Mazraeh
  • A. Nourjou
Instructor of Agriculture and Natural Resources Research Center of West Azarbaijan, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate the effects of sub soiling and irrigation level treatments on yield of sugar beet and wheat in rotation, an experiment was conducted at agricultural research station ofWest Azerbaijanprovince. The plots were arranged as a strip plot experiment in randomized complete block design with three replications. Horizontal plot (sub soiling treatment) consisted of sub soiling depth of 45 cm and no-sub soiling, and vertical plot (irrigation level treatment) included 100, 80 and 60 percents of full irrigation. The yield of wheat and sugar beet was evaluated for three years (1379- 1380). The results showed that after 3 years, sub-soiling had no- significant effect on yield of sugar beet and wheat, but the effects of first year sub-soiling on wheat yield and first and second year sub-soiling on sugar beet yield were significant. The irrigation treatments influence on yields of wheat and sugar beet were significant (α=0.01). The sub soiling improved water productivity, general and made it possible to apply deficit irrigation without yield reduction. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation level
  • sugar beet
  • Sub-soiling
  • Wheat