تعیین هزینه تأخیرعملیات ماشینی در مراحل مختلف تولید چغندرقند در استان فارس

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی جهرم، جهرم، ایران.

2 استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی جهرم ، جهرم، ایران.

چکیده

به‌منظور تعیین میزان هزینه تأخیر در انجام عملیات ماشینی و بررسی اثر آن در مراحل مختلف تولید بر عملکرد چغندرقند در استان فارس با استفاده از روش نمونه‌گیری ساده تصادفی، تعداد 227 نفر از چغندرکاران مناطق اقلید، مرودشت و فسا انتخاب و در سال 1385 نسبت به جمع‌آوری آمار و اطلاعات لازم اقدام گردید. نتایج مطالعه نشان داد که عدم انجام به موقع عملیات شخم، لولر، کودپاشی قبل از کاشت و کاشت چغندرقند بازای هر روز تأخیر به‌ترتیب برابر با 12237، 3147، 881 و 2622 ریال در هکتار هزینه دربردارد. هم‌چنین، هزینه به موقع انجام نشدن عملیات کودپاشی در زمان داشت، سمپاشی و کولتیواتور زنی در مزارع چغندرقند بازای یک روز تأخیر بترتیب 881، 1101 و 3671 ریال در هکتار بود. متغیرهای مستقل بکار رفته در تابع تولید مناطق مختلف اقلید، مرودشت و فسا توانستند به ترتیب 66، 82 و 77 درصد از تغییرات متغیر وابسته عملکرد چغندرقند را تبیین نمایند. نتایج محاسبات کشش تولید در رابطه با تعداد روزهای تأخیر در عملیات ماشینی در مزارع چغندرقند نشان ‌داد که تعداد روزهای تأخیر در عملیات ماشینی مربوط به فعالیت‌های کاشت، وجین و تنک، کود پاشی، سم‌پاشی و کولتیواتورزنی بر عملکرد تولید چغندرقند تأثیر منفی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of timeliness cost of machine operation in different stages of sugar beet production in Fars province

نویسندگان [English]

  • S. Pishbin 1
  • H. Mohammadi 1
  • A. Zakerin 2
1 Assistant Professor of Islamic Azad University, Jahrom Branch, Iran
2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Jahrom Branch, Iran.
چکیده [English]

To determinine the timeliness cost of machine operation, farm-level data were collected from random sample of 227 sugar beet farms located in the three major districts of Fars province of Iran: Eghlid, Marvdasht and Fasa in 2006.  The results showed that timeliness cost of tillage practices (plough and land leveling), applying fertilizers before planting and timeliness in seed planting per everyday lag were 12237, 3147, 881 and 2622 Rials/ha respectively. Timeliness cost of machine operation in stages of applying chemical fertilizers after planting, applying chemical pesticides and cultivation per everyday lag were 881, 1101 and 3671 Rials/ha respectively. The results of production elasticity indicated a significant negative relationship between timeliness of tillage practices, machine operations (such as plough, land leveling, planting and …) and yield of sugar beet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost
  • Fars province
  • Machinery Timeliness
  • Production elasticity
  • sugar beet
  • yield