دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 1-146 

کامل علمی - پژوهشی

بررسی سازگاری و پایداری ارقام منوژرم چغندرقند در مناطق مختلف ایران

صفحه 13-1

10.22092/jsb.2009.1042

حمیدرضا ابراهیمیان؛ سید یعقوب صادقیان؛ محمدرضا جهاداکبر؛ زهرا عباسی


تراریختی چغندرقند با ژن cry1Ab به کمک آگروباکتریوم و ایجاد گیاهان تراریخته مقاوم به آفت پرودنیا (Spodoptera littoralis)

صفحه 55-37

10.22092/jsb.2009.1044

مراد جعفری؛ پیمان نوروزی؛ محمدعلی ملبوبی؛ بهزاد قره‌یاضی؛ مصطفی ولیزاده؛ سیدابوالقاسم محمدی