دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-146 

کامل علمی - پژوهشی

1. بررسی سازگاری و پایداری ارقام منوژرم چغندرقند در مناطق مختلف ایران

صفحه 13-1

حمیدرضا ابراهیمیان؛ سید یعقوب صادقیان؛ محمدرضا جهاداکبر؛ زهرا عباسی


3. تراریختی چغندرقند با ژن cry1Ab به کمک آگروباکتریوم و ایجاد گیاهان تراریخته مقاوم به آفت پرودنیا (Spodoptera littoralis)

صفحه 55-37

مراد جعفری؛ پیمان نوروزی؛ محمدعلی ملبوبی؛ بهزاد قره‌یاضی؛ مصطفی ولیزاده؛ سیدابوالقاسم محمدی


8. تحلیل اقتصادی مکانیزاسیون و کارائی فنی در مزارع چغندرقند مطالعه موردی در استان فارس

صفحه 146-129

سیامک پیش‏بین؛ حمید محمدی؛ عبدالکریم اجرایی؛ محمدحسن شیرزادی