دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 1-119 

کامل علمی - پژوهشی

غربال ژنوتیپ‌های چغندرقند تحت تنش شوری در گلخانه و مزرعه

صفحه 21-1

10.22092/jsb.2008.1034

حمیدرضا ابراهیمیان؛ ذبیح اله رنجی؛ مصلح الدین رضایی؛ زهرا عباسی


بررسی عوامل مؤثر بر عرضه چغندرقند در استان فارس

صفحه 119-107

10.22092/jsb.2008.1040

سیدنعمت اله موسوی؛ فریبا قرقانی؛ فرزانه طاهری؛ حمید محمدی