ردیابی و تغییرات جمعیت عوامل بیماری‏زای گیاهی در پساب کارخانه‏قند و مزارع چغندرقند آبیاری شده با پساب در استان کرمان

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

2 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان ، ایران

3 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان ، ایران.

چکیده

ریشه‏های چغندرقند به‏ همراه خاک چسبیده به آن پس‏از برداشت جهت فرآوری به کارخانه‏های قند حمل‏شده و در اولین مرحله توسط فشار آب شستشو می‏شوند. آب گل‏آلود حاصل‏از شستشوی ریشه‏ها به‏عنوان پساب کارخانه توسط کانال به مزارع منطقه انتقال یافته و جهت آبیاری مورد استفاده قرار می‏گیرد. با توجه به امکان انتقال عوامل بیماری‏زا توسط خاک و آب، طی سال 1384یک بار در هفته در زمان فعالیت کارخانه‏قند بردسیر از پساب کارخانه نمونه‏برداری شد و نمونه‏ها همان روز به آزمایشگاه منتقل گردید. جداسازی عوامل بیماری‏زا از هر نمونه پساب با استفاده‏از روش طعمه‏گذاری با برگ مرکبات و استفاده‏از ریشه‏های سالم چغندرقند، آبیاری گیاهچه‏های چغندرقند با پساب کارخانه، کشت روی محیط انتخابی PARPHو کشت قطرات پساب روی محیط‏های  PDA,CMA,NA,MAو WA  انجام شد. جداسازی نماتدها با ریختن پساب در الک با مش‏های مختلف انجام شد. با استفاده‏از روش‏های فوق قارچ‏های Fusarium oxysporum, Fusarium sp., Rhizopus stolonifer, Penicillium spp., Aspergillus spp., Pythium  aphanidermatum Pythium sp., Phytophthora cryptogea, Ph.drechsleri, Mucor sp.  Rhizoctonia solani,Geotrichum sp.  , باکتریErwinia carotovora و سیست‏های نماتدHeterodera schachtii جداسازی گردید و بیماری‏زایی این عوامل بر روی گیاه‏چه و برش‏های ریشه چغندرقند اثبات گردید. بررسی تغییرات جمعیت عوامل بیماری‏زا با استفاده‏از روش طعمه‏گذاری با برگ مرکبات و کشت قطرات پساب روی محیط‏های MA,NA, و PDA انجام شد. نتایج حاصل نشان داد قارچ‏های خانواده Pythiaceae و باکتری Erwinia carotovora در ابتدای دوره فرآوری دارای جمعیت بیشتری در پساب بوده  و جمعیت قارچ‏های   Alternaria alternata ، Rhizoctonia solani و   spp.  Fusariumدر طی دوره نمونه‏برداری یکنواخت بود. جمعیت قارچ‏هایPenicillium spp., Rhizopus stolonifer, Aspergillus spp., Mucor sp. وGeotrichum sp. در اواخر دوره نمونه‏برداری افزایش داشت. جمعیت سیست‏های نماتدHeterodera schachtii در دوره نمونه‏برداری متغیر بود. عوامل بیماری‏زای فوق‏از مزارع تحت آبیاری با پساب نیز جداسازی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection and fluctuations of plant pathogens in sugar factory’s waste and sugar beet fields irrigated with waste in Kerman province

نویسندگان [English]

  • Gh. Baradaran 1
  • M. M. Aminaee 2
  • M.A. Javaheri 3
1 Instructor of Agricultural and Natural Resources Research Center of Kerman, Iran
2 Instructor of Agricultural and Natural Resources Research Center of Kerman, Iran
3 Instructor of Agricultural and Natural Resources Research Center of Kerman, Iran.
چکیده [English]

Sugar beet roots and attached soil are usually transferred to sugar factories for processing ,then the roots are washed by pressurized water. Muddy water as waste flows in canal and is used to irrigate fields. The possibility of occurrence and fluctuations of the pathogenic organisms in waste were studied in 2005. The samples were collected from waste water once a week. Isolation of pathogens was done by a) citrus leaf baiting method and on PARPH selective medium, and common culture media such as PDA, CMA, MA, NA and  WA, b) irrigation of sugar beet seedlings with waste water, c) bioassay with healthy sugar beet roots and d) cysts of nematode extracted from waste by sieves. Different pathogens were isolated from waste such as  Fusarium oxysporum, Fusarium sp., Rhizopus stolonifer, Penicillium spp., Aspergillus spp., Pythium  aphanidermatum Pythiumsp., Phytophthoracryptogea,Ph.drechsleri,Mucorsp. Rhizoctonia solani,Geotrichum sp., Erwinia carotovora and cysts of Heterodera schachtii.  Pathogencity tests were done for each pathogen. At early periods of processing, recovered populations of  Pythiaceae and Erwinia carotovora were high, and in the last weeks of processing period population ofPenicillium spp., Aspergillus spp., Mucor sp. and Geotrichum sp. Were in high levels. Populations of Alternariaalternata، Rhizoctoniasolani and Fusariumspp. were stable and cysts of Heterodera schachtii were variable during processing period. These pathogens were also isolated from fields of sugar beet irrigated with waste water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fluctuation
  • plant pathogens
  • sugar beet
  • Sugar factory
  • Waste