بررسی تأثیرتله‏های چسبنده با رنگ‏های مختلف در جلب کک چغندرقند Chaetocnema tibialis Illiger(Col., Chrysomelidae) در استان اصفهان

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

2 استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 مربی پژوهشی بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، ایران

چکیده

کک‌ چغندرقندChaetocnema tibialis Illiger (Col., Chrysomelidae) از آفات مهم این گیاه زراعی می‏باشد به‏نحوی که گاهی خسارت آفت به قدری شدید است که کشاورزان مجبور به واکاری می‌شوند. باتوجه به حساسیت گیاه به خسارت بالای این حشره در مرحله کوتیلدونی تا مرحله چهار برگی، پیش آگاهی در زمینه زمان ظهور حشره و بررسی تغییرات جمعیت آن نقش مهمی در کنترل آن دارد. تله‌های چسبی رنگی در ردیابی جمعیت حشرات آفت استفاده می‌شوند. در این تحقیق کارایی تله‌های چسبی رنگی، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور طی سال‏های زراعی 1381 و 1382 کارت‌های رنگی (زرد، سبز، قرمز، آبی، سفید و سیاه) بر روی پایه‌هایی در چهار ارتفاع (25/0، 5/0، 75/0 و 1متری) در حاشیه مزرعه چغندرقند نصب گردیدند. کارت‌ها هر هفته تعویض شده و کارت‏های حاوی حشره جهت بررسی فون و تعیین تراکم جمعیت حشرات به آزمایشگاه منتقل گردید. آزمایش در قالب طرح کرت‌های خردشده بر پایه طرح بلوک‏های‌ کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. فاکتور رنگ به کرت‏های اصلی و فاکتور ارتفاع به کرت‏های فرعی اختصاص داده شد. برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون دانکن استفاده شد. باتوجه به نتایج به‏دست آمده در سال اول، در سال دوم کارت‌های زرد با دو طیف زرد لیمویی و زرد پررنگ مورد مقایسه قرار گرفت که بیشترین میزان جذب کک به طیف زرد لیموئی و در ارتفاع 25/0 متری بود. باتوجه به‏نتایج به دست آمده در این آزمایش برای استفاده از تله‌های چسبی رنگی در زمینه پیش‌آگاهی و ظهور کک می‌توان از تله‌های زرد لیمویی به ارتفاع 25/0متر از سطح زمین در حاشیه مزرعه استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on sticky colour traps on attraction of sugar beet flea beetle Chaetocnema tibialis Illiger (Col., Chrysomelidae) in Esfahan province

نویسندگان [English]

  • A. R. Haghshenas 1
  • M. Zarrabi 2
  • D. Afiuni 3
1 Instructor of Agricultural and Natural Resources Research Center, Esfahan Iran
2 Assistant professor of Aboureyhan Campus, Tehran University, Tehran, Iran
3 Instructor of Agricultural and Natural Resources Research Center, Esfahan Iran
چکیده [English]

Flea beetles of Chaetocnema tibialis (Col:, Chrysomelidae) are important pests on sugar beet inIran. In some cases, the damages caused by this pest are so high that some part of  the field should be replanted. Since most of crop losses occur from cotyledon stage until 4-leaf stage, monitoring of the population of this pest could play an important role in decreasing damage of the pest. Sticky-colored traps are used for the pest population monitoring. To study the effects of sticky traps of different colors, an experiment was conducted in a split plot design with four replications inEsfahan’ during 2002-2003. Main plot was traps color in seven levels (green, yellow, orange, red, blue, black and white) and subplot was height of traps instalation in 4 levels (0.25, 0.5, 0.75 and 1 meter). Traps’ surfaces were coated with a thin layer of insect adhesive (tangle trap) and replaced in the margin of the field in weekly intervals. In the second year of experiment, two types of yellow (lemon and saturn) were also evaluated. Data were analyzed by MSTATC statistical software and means were compared withDuncan’s multiple range test (DMRT). Results showed that more individuals were significantly captured by lemon yellow tapes installed at the height of 0.25 meter so that the condition can be used for monitoring the population of this pest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ESFAHAN
  • Sticky colour traps
  • Sugar beet flea beetle