بررسی بهره¬وری و تابع تقاضای آب در تولید چغندرقند منطقه اقلید

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، مرودشت، ایران.

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

در این مطالعه بهره­وری و تابع تقاضای آب زارعین چغندرکار منطقه اقلید در سال 1385 بررسی گردید. جهت دستیابی به اهداف مطالعه ابتدا به روش نمونه­گیری خوشه­ای دو مرحله­ای تعداد 100 بهره­بردار مشخص و سپس داده­های لازم از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع­آوری گردید. به منظور بررسی عوامل مؤثر بر تولید چغندرقند از تابع تولید کاب- داگلاس استفاده شد. براساس نتایج تابع تولید مشخص گردید نهاده‌های آب مصرفی، سم، ماشین­آلات، سطح­زیرکشت و اعتبارات دارای اثرات معنی‌دار بر تولید هستند که اثر آب مصرفی و هزینه عملیات ماشینی مثبت می­باشد. میانگین بهره‏وری متوسط و نهایی آب مصرفی به ترتیب 89/0 و 304/0 به‏دست آمد. براساس ضریب R2 مشخص گردید تابع تولید برآورد شده قادر است 85 درصد از تغییرات در تولید را تبیین کند. هم چنین یافته­ها نشان داد کشش قیمتی تقاضای آب بیشتر از یک می‏باشد که این نشان‏دهنده کشش­پذیر بودن تابع تقاضا نسبت به قیمت نهاده می‏باشد. از این رو می­توان با سیاست قیمت­گذاری مناسب برای آب گام مثبتی در جهت جلوگیری از مصرف بی‏رویه این نهاده و سوق دادن بهره برداران به استفاده بهینه از آن برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying productivity of and demand for water in sugar beet production in Eqlid district

نویسندگان [English]

  • F. Bostani 1
  • H. Mohammadi 2
1 Assistant professor of Islamic azad University of Marv Dasht branch, Iran
2 Assistant professor of Islamic azad University of Jahrom branch,Iran
چکیده [English]

In this paper, productivity of and demand for water throughout Eqlid’s Sugar beet growers in 1385 were investigated. To address the objective 100 growers were selected using two-stage cluster sampling, then required dataset was obtained by interviewing and completing questionnaire. In order to study factors affecting Sugar beet production, Cobb-Douglas production function was applied. Based on the findings, water, poison, machinery, cropping area and credits were revealed to affect production significantly, with positive effect of water and machinery. Average and marginal productivity of water were 0.89 and 0.304, respectively. According to R2 coefficient, it was recognized that estimated production function can explain 85% of production changes. The results also showed demand elasticity of more than unit for water, indicating elastic demand relative to input price. So, using appropriate price policy can depart toward preventing irregular use of water and leading growers toward its optimal use. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • demand
  • Fars province
  • Eqlid
  • Input
  • Productivity
  • Production Function
  • sugar beet
  • Water