دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 111-198 
بررسی ترکیب‏ پذیری عمومی و خصوصی گرده ‏افشان‏های دیپلوئید چغندرقند

صفحه 162-151

10.22092/jsb.2007.1316

محمد رضا فتحی؛ محمود مصباح؛ ذبیح اله رنجی؛ سعید وزان؛ ابراهیم فرخی