دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 111-198 

کامل علمی - پژوهشی

1. بررسی کمیت و کیفیت چغندرقند در دو سیستم آبیاری جویچه‌ای و قطره‌ای در همدان

صفحه 122-111

محمدرضا میرزایی؛ علی قدمی فیروزآبادی


3. بررسی خصوصیات جدایه‏ های ریزوکتونیای چغندرقند در ایران

صفحه 150-135

سامان سلطانی نژاد؛ سید باقر محمودی؛ رضا فرخی نژاد


4. بررسی ترکیب‏ پذیری عمومی و خصوصی گرده ‏افشان‏های دیپلوئید چغندرقند

صفحه 162-151

محمد رضا فتحی؛ محمود مصباح؛ ذبیح اله رنجی؛ سعید وزان؛ ابراهیم فرخی