تعیین نیاز آبی چغندرقند به روش لایسیمتری در مشهد

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک مؤسسه تحقیقات خاک و آب ـ

2 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

به منظور تعیین نیاز آبی گیاه چغندرقند، آزمایشی به مدت سه سال (1376 تا 1378) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق در مشهد اجرا گردید. در این تحقیق میزان نیاز آبی در شرایط عدم محدودیت آب و مواد غذایی با لایسیمتر و به روش بیلان آبی اندازه‌گیری شد. برای این منظور از لایسیمتر زهکش‌دار به ابعاد 1×2×2 متر استفاده شد. به منظور حذف اثرات حاشیه در اطراف لایسیمتر به مساحت 1600 مترمربع (40×40 متر) چغندرقند کشت گردید. زمان آبیاری با استفاده‏از تانسیومتر به صورتی تنظیم ‏شد که رطوبت خاک در داخل لایسیمتر در حد رطوبت سهل‌الوصول باقی بماند. میزان نیاز آبی چغندرقند در سال‌های 76، 77 و 78 به ترتیب برابر1188، 1384 و 1092 میلی‌متر اندازه‌گیری و میانگین سه سال برابر1221 میلی‌متر گردید. میزان بارندگی در دوره رشد طی این سه سال برابر 96، 3/138 و 2/61 میلی‏متر بود. میانگین سه ساله عملکرد ریشه چغندرقند داخل لایسیمتر 5/56 تن در هکتار، درصد قند 8/17 و میانگین عملکرد ناخالص شکر 05/10 تن در هکتار بود. هم چنین کارآیی مصرف آب براساس عملکردریشه و عملکردشکر به ترتیب 627/4 و 823/0 کیلوگرم به ازای هر مترمکعب آب مصرفی به‏دست آمد. مقدار هیدرو مدول آبیاری برای طراحی سیستم‏های آبیاری براساس حداکثر نیاز آبی گیاه برابر 14/1 لیتر در ثانیه در هکتار محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of sugar beet water requirements by lysimeter method in Mashhsd

نویسندگان [English]

  • M. Shahabifar 1
  • M. H. Rahimian 2
1 Assistant professor of Soil and Water Institute- Iran
2 Instructor of Agricultural and Natural Resources Research Center, Khorasan Rzavi
چکیده [English]

For determining sugar beet water requirements, this work was conducted at the  Agricultural Research Station of Torog in Mashhad for 3 years. Crop water requirement was measured by a drainage type lysimeter with dimension of 2*2*1 m. In order to reduce side effects, an area about 1600 m2 around the lysimeter (as a guard) was cultivated with sugar beet. Soil water content was measured by tensiometer. Results showed that sugar beet water requirement were 1188, 1348 and 1092 mm during the three growing seasons (1997-1999) with the mean of 1221 mm. Rain were 96, 138.3 and 61.2 mm during the three growing seasons. The mean of root and gross sugar yield were 56.5 and 10.05 t/ha, respectively. The values of water use efficiencies regarding root and sugar yield were 4.63 and 0.82 kg/m3, respectively. Based on results, the value of hydromodol was 1.14 l/s/ha and this value is necessary for irrigation system design and irrigation projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evapotranspiration
  • Lysimeter
  • Mashhad
  • sugar beet
  • Water requirement
  • yield