بررسی خصوصیات جدایه‏ های ریزوکتونیای چغندرقند در ایران

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران

2 استادیار مؤسسه تحقیقات چغندر قند

3 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران

چکیده

درفاصله سال‏های 1380 تا 1384، از پوسیدگی بذر، مرگ گیاهچه، پوسیدگی ریشه و شانکر پوسیدگی خشک ریشه چغندرقند 79 جدایه با خصوصیات جنس ریزوکتونیا جداسازی شد. مطالعات ریخت‏شناسی، شمارش تعداد هسته در هر سلول هیف و اندازه‏گیری قطر هیف، چهار جدایه را درگروه دو هسته‏ای و 75‏جدایه را در گروه چند هسته‏ای‏ها دسته‏بندی کرد. از تعداد 74جدایه چند هسته‏ای، 27جدایه متعلق به AG4، 28جدایه AG2، دو جدایه متعلق‏به AG3، یک جدایه AG5 و بقیه (17 جدایه) با هیچ گروهی آناستوموز ندادند. اغلب جدایه‏های AG2 از پوسیدگی ریشه جداسازی شدند. جدایه‏های AG4 از مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه جداسازی شدند. از علائم شانکر پوسیدگی خشک و چوب پنبه‏ای با دوایر متحدالمرکز روی ریشه، پنج جدایه جمع‏آوری شد که این جدایه‏ها با هیچ گروهی آناستوموز ندادند. دمای بهینه رشد اکثر جدایه‏ها 25درجه سانتی‏گراد به‏دست آمد. جدایه‏های شانکر پوسیدگی خشک در دمای 30 درجه سانتی‏گراد بیشترین رشد را داشتند. آزمون بیماریزایی در شرایط درون شیشه انجام شد. نتایج این آزمون تنوع در بیماریزایی جدایه‏ها را نمایان ساخت. جدایه‏های متعلق به AG4 بیشترین میزان بیماری را روی گیاهچه‏ها نشان دادند و جدایه‏هایAG2  نسبت به AG4 از بیماریزایی کمتری برخوردار بودند. جدایه‏های AG3 و5  AG تغییر رنگ مختصری روی گیاهچه‏ها نشان دادند. از بین جدایه‏ها دو هسته‏ای، دو جدایه غیربیماریزا ولی دو جدایه دیگر روی گیاهچه‏ها علائم قهوه‏ای شدن ریشه‏چه را نشان دادند. جدایه‏های شانکر پوسیدگی خشک نیز روی گیاهچه‏ها بیماریزا بودند. تنوع بیماریزایی جدایه‏های منتخب گروه‏های آناستوموزی در شرایط گلخانه و روی گیاهان بالغ چغندرقند نیز بررسی شد. نتایج نشان داد جدایه‏های هر دو گروه آناستوموزی دو و چهار قادر به ایجاد پوسیدگی ریشه می‏باشند، اما قدرت بیماریزایی جدایه Rh114  (AG-2) روی گیاهان بالغ بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characterization of sugar beet Rhizoctonia isolates in Iran

نویسندگان [English]

  • S. Soltani Nezhad 1
  • S. B. Mahmoodi 2
  • R. Farrokhi Nezhad 3
1 MSc. College of Agriculture, Shahid Chamran University,Iran
2 Assistant professor of Sugar Beet Seed Institute (SBSI) - Iran
3 Professor of College of Agriculture, Shahid Chamran University,Iran
چکیده [English]

During 2001-2005, 79 isolates of Rhizoctonia from seed rot, seedling damping –off, root rot and dry rot canker of sugar beet were collected. Based on morphological characteristics, number of nuclei per cell and hyphal diameter, isolates were classified in two groups, binucleate (4 isolates) and multinucleate (75 isolates). Among 75 multinucleate isolates ,27 isolates were identified as  AG4, 28 isolates as AG2, two isolates as AG3 and one isolate as AG5.The remaining of the isolates( 17 isolates) did not anastomose with any of tester cultures. Most of isolates of AG2 had been isolated from root rot symptoms, but AG4 isolates from damping –off and root rot symptoms. From dry rot canker symptoms with concentric ring on the root surface of sugar beet, 5 Rhizoctonia isolates were collected, that did not anastomose with any tester cultures. Optimum temperature for mycelial growth ranged from 25 to 30, but for dry rot canker isolates was above 30 °C. Pathogenicity test was carried out in in vitro condition. Representative isolates from each AG and each geographic location were selected for pathogenicity test. Results showed that the isolates varied in their virulence.AG4 isolates were highly virulent on seedling and more virulent than AG2 isolates.AG3 and AG5 isolates caused superficial discoloration on seedling. From binucleate isolates, two of them were as pathogenic as dry rot canker isolates. Virulence variation of selected isolates of different anastomosis groups were also investigated on mature sugar beet plants under greenhouse conditions. Results showed that both isolates of anastomosis groups 2 and 4 had the ability to cause root rot, however, the disease severity of anastomosis group 2 (AG-2) on mature plants was higher than those of AG-4 group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anastomosis groups
  • Damping –off
  • Dry rot canker
  • Iran
  • pathogenicity
  • Rhizoctonia
  • sugar beet