دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، شهریور 1386، صفحه 1-110 
بررسی میزان اشتغال‏زایی چغندرقند در ایران

صفحه 108-93

10.22092/jsb.2007.1255

علیرضا نیکویی؛ ابوالقاسم باقری؛ احمد سلیمانی پور؛ عبدالرسول شیروانیان؛ شجاعت زارع؛ عادل نعمتی؛ حمیدرضا ابراهیمیان


گزارش کوتاه

معرفی اولین رقم منوژرم هیبرید چغندرقند متحمل به ویروس عاملبیماری ریزومانیا (زرقان)

صفحه 110-109

10.22092/jsb.2007.1256

محمود مصباح؛ محمدرضا اوراضی زاده؛ اباذر رجبی؛ محسن آقائی زاده