مدیریت تلفیقی علف‏های هرز چغندرقند با استفاده از تاریخ کاشت و کولتیواتور در منطقه دزفول

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی موسسه تحقیقات چغندرقند

2 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد

3 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد

چکیده

به منظور ارزیابی تأثیر مدیریت برخی مؤلفه‏ها و عوامل طبیعی در کنترل علف‏های هرز مزارع چغندرقند، این آزمایش در دو سال زراعی 1380 و 1383 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‏آباد دزفول اجرا گردید. عامل تاریخ کاشت در دو سطح در کرت اصلی (25 شهریور و 20 مهر) و عامل کاربرد کولتیواتور در پنج سطح شامل (یک‏بار کولتیواتور شمشیری در مرحله 6-4 برگی، دو بار کولتیواتور به ترتیب در مراحل 6-4 و 8-6 برگی، یکبار کولتیواتور در مرحله 6-4 برگی همراه با وجین‏دستی و شاهد با و بدون علف‏هرز) در کرتچه‏ها در قالب طرح کرت‏های یکبار خردشده در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تعداد و وزن‏تر علف‏های هرز پس‏از اعمال تیمارهای کولتیواتور و هم‏چنین عملکرد کمی و کیفی چغندرقند اندازه‎گیری شد. نتایج سال اول نشان داد که تاریخ کاشت تأثیر معنی‏داری بر خصوصیات چغندرقند و تعداد و وزن‏تر علف‏های هرز نداشت، در حالی که  تیمارهای کاربرد کولتیواتور روی عملکرد کمی و کیفی چغندرقند، تعداد و وزن‏تر علف‏های هرز تأثیر معنی‏داری داشت. در سال دوم نیز تاریخ کاشت تأثیر معنی‏داری بر عملکرد ریشه، شکر و درصدقند نداشت و تیمارهای کولتیواتور تنها از نظر عملکردریشه و شکر با یکدیگر اختلاف معنی‏دار نشان دادند. نتایج تجزیه مرکب نشان داد که بین سال‏های آزمایش از نظر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند، تعداد و وزن‏تر علف‏های هرز تفاوت معنی‏داری وجود داشت، در حالی که تاریخ کاشت فقط پتاسیم و نیتروژن مضره را به صورت معنی‏دار تحت تأثیر قرار داد و تیمارهای کولتیواتور تنها خصوصیات کمی چغندرقند و تعداد و وزن‏تر علف‏های هرز را به صورت معنی‏داری تغییر داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrated weed management of sugar beet using planting date and cultivation in Dezful

نویسندگان [English]

 • M. R. Orazizadeh 1
 • M. Hosseinpour 2
 • D. Ghanbari 3
 • H. Sharifi 3
1 Instructor of Sugar Beet Seed Institute (SBSI) - Iran
2 Assistant professor of Safi-Abad Agri. Res. Center-Dezful
3 Instructor of Safi-Abad Agri. Res. Center-Dezful
چکیده [English]

In order to evaluate some agronomical management on weed control in sugar beet this experiment was conducted at Safi-Abad Agr.Res.Center, Dezful in 2002 and 2004. Tow planting dates, September 16 and October 12 and five cultivator applications, one and two time application at 4-6 and 6-8 leaf stages, respectively and once plus hand hoeing, weedy and weed free checks arranged in split plot design with four replications. Main plots, sub-plots assigned to planting dates and cultivator, respectively. Weed number was counted after application of cultivator and weed fresh weight and root quality and quantity was measured at harvest on early to mid May. In the first year, planting dates have not significant effects on sugar beet yield and quality, weed number and weed fresh weight. There are significant differences among cultivator treatments for most of sugar beet yield and quality traits, weed number and weed fresh weight. In the second year, the planting date did not also significantly affect the root yield, sugar yield and sugar content, and the cultivator treatments showed significant differences only for root and sugar yields. The combined analysis showed that there were significant differences between years for sugar beet root quality and quantity, weed number and weed fresh weight. Planting date has significant effect on potassium and harmful nitrogen. Root and sugar yield, weed number and weed fresh weight were significantly influenced by cultivator treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cultivator
 • Dezful
 • integrated management
 • Planting date
 • Safi-Abad
 • sugar beet
 • weed