نویسنده = ������������������� ����������
بررسی شکر تولیدی از چغندرقند در سال 1400

دوره 38، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 137-143

10.22092/jsb.2023.361592.1325

بابک بابائی؛ مصطفی حسین پور


گزارش تحلیلی کشت پاییزه چغندرقند در سال زراعی 1401-1400

دوره 37، شماره 2، مهر 1400، صفحه 263-268

10.22092/jsb.2023.360684.1316

مصطفی حسین پور؛ محمدسعید حسنوندی؛ سعید یاراحمدی؛ علی جلیلیان؛ محسن بذرافشان؛ بابک بابائی


مدل لجستیکی برآورد مقدار محصول چغندرقند پاییزه در استان خوزستان

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 87-98

10.22092/jsb.2021.354624.1276

حمیدرضا کمالی؛ محمد خرمیان؛ امیر ناصرین؛ مصطفی حسین پور


تعیین بهترین تاریخ کاشت و برداشت ارقام منتخب چغندرقند در شرایط اقلیمی استان ایلام (کشت پاییزه)

دوره 36، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 15-25

10.22092/jsb.2021.343129.1240

ثریا قاسمی؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ کاظم سیاوشی؛ مصطفی حسین پور


تأثیر مدیریت آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند کشت پاییزه

دوره 33، شماره 2، دی 1396، صفحه 221-235

10.22092/jsb.2018.115067.1163

مصطفی حسین پور؛ سید حمزه حسینیان؛ ولی اله یوسف آبادی


ارزیابی هیبریدهای تریپلوئید از نظر ساقه روی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه

دوره 32، شماره 2، آذر 1395، صفحه 99-106

10.22092/jsb.2016.107218

محمدحسین عزیزپور؛ داریوش طالقانی؛ محسن آقائی زاده؛ مصطفی حسین پور


شریف، رقم جدید چغندرقند متحمل به ساقه‎روی مناسب مناطق کشت پاییزه

دوره 31، شماره 2، دی 1394، صفحه 140-131

10.22092/jsb.2016.105778

محمدرضا اوراضی زاده؛ حمید شریفی؛ سیدیعقوب صادقیان؛ محسن آقایی زاده؛ سعید واحدی؛ علی حبیب خدایی؛ شهرام خدادادی؛ فرشید مطلوبی؛ مسعود احمدی؛ محمد علی جواهری؛ غلامرضا اشرف منصوری؛ علیرضا قائمی؛ محمدحسین عزیزپور؛ مصطفی حسین پور؛ مجید محرم زاده؛ کیوان فتوحی؛ پرویز مهدیخانی؛ اباذر رجبی؛ محمدرضا میرزایی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ سعید صادق زاده حمایتی


تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات رشدی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه

دوره 29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 51-33

10.22092/jsb.2013.2493

مصطفی حسین پور؛ علیرضا پاک‎نژاد؛ احمد نادری؛ رحیم اسلامی‎زاده؛ ولی‎اله یوسف‎آبادی؛ حمید شریفی


تـأثیـر پیش کشـت و نیتــروژن اضــافی بر شیــوع بیماری گال‪زگیلی (Urophlyctis leproides) چغندرقند

دوره 27، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 13-23

10.22092/jsb.2010.672

عبدالجلیل اسلامی زاده؛ علی کاشانی؛ حمید شریفی؛ مصطفی حسین‪پور؛ غفور زاده دباغ


مدیریت تلفیقی علف‏های هرز چغندرقند با استفاده از تاریخ کاشت و کولتیواتور در منطقه دزفول

دوره 23، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 134-123

10.22092/jsb.2007.1314

محمدرضا اوراضی‏زاده؛ مصطفی حسین پور؛ داریوش قنبری؛ حمید شریفی


تأثیر آبیاری در بهار بر کارایی مصرف آب و عملکردچغندرقند پاییزه

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1386، صفحه 52-35

10.22092/jsb.2007.1677

مصطفی حسین پور؛ علی سروش‌زاده؛ مجید آقا علیخانی؛ داریوش طالقانی؛ محمد خرمیان


بررسی کمیت و کیفیت محصول چغندرقند در دو روش آبیاری نشتی و قطره‌ای در شمال خوزستان

دوره 22، شماره 1، شهریور 1385، صفحه 57-39

10.22092/jsb.2006.1664

مصطفی حسین پور؛ علی سروش زاده؛ مجید آقا علیخانی؛ محمد خرمیان؛ داریوش طالقانی


بررسی الگوی رشد چغندرقند در منطقه دزفول

دوره 16، شماره 1، خرداد 1379، صفحه 1-23

10.22092/jsb.2000.109833

حمید شریفی؛ مصطفی حسین پور؛ جواد گوهری