تاثیر قطع آبیاری قبل از برداشت و مصرف دیرهنگام ازت بر عملکرد کمی، کیفی و پوسیدگی ریشه چغندر قند در منطقه دزفول

نویسندگان

مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‎آباد

چکیده

به منظور بررسی اثر تیمارهای قطع آبیاری قبل از برداشت (تنش آب) و مصرف دیر هنگام کود ازته برروی صفات کمی وکیفی و بیماری پوسیدگی ریشه چغندرقند، آزمایشی در قالب طرح کرت‎های یکبار خرد شده با چهار تکرار، طی سال‎های  72 13 و 73 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‎آباد دزفول اجرا گردید. آزمایش شامل هفت تیمار قطع آبیاری قبل از برداشت (از یک هفته تا هفت هفته) در کرت‎های اصلی و سه سطح ازت (شاهد منطقه، کاربرد180 کیلوگرم ازت اضافی در 30 بهمن و همین مقدار ازت اضافی در 30 اسفند) در کرت‎های فرعی، بودند. تیمارهای مختلف قطع آبیاری و مصرف دیر کود ازته، اثر معنی‎داری برروی افزایش عملکرد ریشه داشته‎اند. تیمارهای قطع آبیاری یک ، سه و دو هفته قبل از برداشت با عملکردهای  به ترتیب 4/87 ، 8/84 و 7/82 تن در هکتار ریشه برترین تیمارها بوده و با هم در یک سطح آماری قرار گرفتند. بنابراین تیمار قطع آبیاری به مدت سه هفته قبل از برداشت قابل توصیه است.  از لحاظ درصدقند نیز بین سطوح مختلف فاکتور قطع آبیاری و مصرف دیر هنگام کود ازته اضافی اختلاف معنی‎داری مشاهده گردید. تیمارهای قطع آبیاری یک ، سه و دو هفته قبل از برداشت از نظر عملکردقند در یک سطح آماری قرار داشته وبا بقیه تیمارها تفاوت معنی‎دار نشان دادند،  بنابراین تیمار قطع آبیاری به مدت سه هفته قبل از برداشت قابل توصیه خواهد بود. از لحاظ عملکرد قند قابل استحصال بین تیمارهای مصرف دیر هنگام ازت اضافی، نه تنها اختلافی مشاهده نشد بلکه تیمار شاهد منطقه با عملکرد شکر قابل استحصال معادل 5/10 تن در هکتار تا حدودی بهتر از سایر تیمارها بوده است.  بنابراین مصرف دیر هنگام  ازت اضافی در زراعت چغندرقند در منطقه دزفول توصیه  نمی‎گردد. همچنین تیمارهای آزمایش تأثیر معنی‎داری بر میزان پوسیدگی ریشه نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of irrigation termination before harvest and late nitrogen application on sugar beet, yield and quality and root rot in Dezful

نویسندگان [English]

  • H. Sharifi
  • M. Hossein Poor
  • A. Rahnama
Safiabad Agricultural Center of Research, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted for determining the effect of irrigation termination before harvesting and late application of nitrogen on sugar beet yield, quality and root rot during 1993-95 at Safiabad Agricultural Research Center. Different irrigation termination and late nitrogen application treatments had a significant effect on root yield. Terminating irrigation 1 and 3 weeks before harvesting resulted in the highest root yield with 95.92 and 93.32 ton per hectare, respectively and no significant difference was observed between these levels. For this reason and from an economical point of view, irrigation termination 3 weeks before harvesting is recommended. The irrigation termination and late nitrogen application had significant effect on sugar content. While, white sugar yield showed difference in treatment of irrigation and as a root yield irrigation termination 3 weeks before harvesting is recommend for obtaining high white sugar yield. The treatments of this experiment had no significant effect on white sugar content and root rot. Regarding white sugar yield, check variety with a white sugar yield of 11.57 t/ha was to some extent better than other treatments. The results of this experiment showed that late nitrogen application was not recommendable in Dezful region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation termination
  • Late nitrogen application
  • yield
  • quality
  • root rot