دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1380، صفحه 70-133