دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، اسفند 1380، صفحه 70-133