بررسی پراکنش ویروس کرلی‌تاپ چغندرقند و شناسایی سایرمیزبان‎های زراعی آن در استان اصفهان

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

پژوهنده بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده

برای‌تعیین‌دقیق‌ماهیت‌بیماری‌وشناسائی‌کانون‎های‌اصلی‌آلودگی‌وسایرمیزبان‎های‌ویروس‌پیچیدگی‌برگ‌چغندرقند (Beet curly top virus) درمزارع‌چغندرقنداستان‌اصفهان‌شامل‌شهرستان‎های‌مبارکه‌، مهیار،سمیرم،اردستان‌ومناطق‌برخواروروددشت‌نسبت‌به‌جمع‌آوری‌بوته‌هایدارای‌علائم‌بیماری‌کرلی‌‎تاپ‌ اقدام گردید. برای‌انتقال‌عامل‌بیماری‌به‌بوته‌های‌پرورش‌یافته‌درگلخانه‌ازروش‌مایه‎زنی استفاده‌شدکه‌‌ 26/25درصدبوته‌های مایه‎زنی شده آلودگی‌به ویروس رانشان‌داد.دراین‌تحقیق‌مشخص‌گردیدکه‌مناطق‌مهیار،مبارکه‌وبرخواربه‌ترتیب‌با70، 5/66  و 2/31  درصدازکانون‎های‌اصلی‌آلودگی‌به‌بیماری‌می‌باشندودرسایرنقاطآلودگی‌بین‌ یکتا سهدرصدبرآوردگردید. با نمونه‎برداری‎های متوالی از مزارع چغندرقند انتخابی در طول فصل زراعی مشخص گردید که حداکثر آلودگی در ماه‎های اردیبهشت و خرداد اتفاق می‎افتد.
 ازسـایرگیـاهان‌زراعـی‌مـوردمـطالـعـه‌ گیــاه کنـجـد , (Sesamum indicum) لوبیا (Phaseolus  vulgaris)  وخیار(Cucumis sativus)آلودگی‌طبیعی‌به‌ویروس‌کرلی‌‎تاپ‌رانشان‌دادندکه‌آلودگی‌طبیعی‌درکنجدبرای‌اولین‌بارازایران‌گزارش‌می‌گردد همچنین‌گیاه‌منداب‌( (Eruca sativa  در منطقه به عنوان‌میزبان‌زمستانه‌ویروس‌  و زنجرک‎های ناقلشناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on dissemination of beet curly top virus and identification of other cultivated hosts in Esfahan province

نویسنده [English]

  • S. Jalali
Plant Pests and Diseases Research Div., Esfahan, Iran
چکیده [English]

 In order to identify the causal agent, main infected regions and other cultivated hosts of Beet Curly Top Geminivirus, plants that showed the disease symptoms were collected from sugar beet fields in various regions of Esfahan such as: Mobarakeh, Mahyar, Semirum, Ardestan, Borkhar and Ruddasht, and replanted in pots in glass house. Inoculation method was used for mechanical-transmission of the disease agent to healthy sugar beet plants in greenhouse. Results showed that regions such as Mahyar, Mobarakeh and Borkhar with infection rates of 70%, 66.5% and 31.2%, respectively were the main infected regions in Esfahan Province and rate of infection in other regions varied between 1-3%. Regular sampling from selected beet fields showed that the Maximum infection occurs in May and June. Cultivated plants such as Sesam (Sesamum indicum), French bean (Phaseolus vulgaris) and Cucumber (Cucumis sativus) showed natural infection to the disease. Also Wild Rocket (Eruca sativa) was known as a winter host for the virus and it's vectors. This is the first time that natural infection of sesam is reported in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curly top virus
  • sugar beet
  • Esfahan province
  • Main infected regions
 خیــری‌، م. 1370 . تحلیلـــی‌ بر وضعیت‌ بیماری‌ کرلی‌تاپ‌ چغندرقند در ارتباط با زنجرک‌ های‌ ناقل‌ ویروس‌ در ایران‌ . دهمین‌ کنگره‌ گیاهپزشکی‌ ایران‌  ، دانشگاه‌ شهید باهنر کرمان‌ ، صفحه‌های‌ 212-207
خیری‌، م و  علیمرادی‌، ا. 1347 . زنجرک‌‎های‌ چغندرقند ایران‌ و نقش‌ آنها در انتقال‌ بیماری‌ ویروس‌ کرلی‌ تاپ‌، بنگاه‌ اصلاح‌  و تهیه بذر چغندرقند، 50 صفحه‌
 منصف‌، ع. 1370 .  نقش‌ زنجرک‌ های‌ Neoaliturus در انتقال‌ بیماری‌ ویروسی‌ کـرلی‌تاپ‌ چغندرقند در استان‌ فارس‌،  مجله‌ آفات‌ و بیماریهای‌ گیاهی‌ ایران‌ ، جلد 59 ، صفحه‌های‌  53-45
Abdel-Salam AM (1990) Mechanical transmission of two Egyptian isolates of beet curly top and tomato yellow leaf curl viruses. Bull.fac. of Agric, Univ of Cairo, Vol41, No 3, 825-841
Abdel-Salam AM, Amin AH (1990) An Egyptian isolate of beet curly top virus: New differential hosts, physical properties, transmission, and serologic studies. Bull.fac. of Agric., Univ. of cairo, Vol 41, No.3, 843-858
Ball ED (1917) The beet leafhopper and the curly leaf disease that it transmits. Utah Agr.Exp. Sta., Bull. 155, 56 pp
Bennett CW( 1979) The curly top disease of sugarbeet and other plants. Monog.No 7, the APS Press, 81pp
Bennett CW(1957) Epidemiology of leafhopper transmitted curly top virus. Ann.Rev of phytopathology. Vol.5
Bennett CW, Tanrisever A(1957) Sugarbeet curly top disease in Turkey.  Plant Dis. Rep. 41:721-725
Creamer R, Luque-Williams M, Howo M(1996) Epidemiology and incidence of beet curly top geminivirus in naturally infected weed hosts. Plant Dis. 80:533-535
 Duffus JE, Irvin OS(1977) Relation of age of plants and resistance to a sever isolate of the beet curly top virus. Phytopathology . 67:151-154
 Frischmuth S, Frischmut T, Latham JR , Stanley J(1993) Transcriptional analysis of the virionsense genes of Geminivirus beet curly top virus. Virology, 197:312-319
 Fulton RW(1955) Curly top of tobacco in Wisconsin. Plant Dis. Rep. 39:799-800
Gibson KE(1971) The incidence of curly top virus and its leafhopper vector in sugarbeets in Iran . J.Eco. Entomology 53:632-639
Gibson KE (1967) Possible incidence of curly top in Iran, A new record. Plant Dis Rep 51:976-977
Gidding NJ(1942) Age of plants as a factor in resistance to curly top of sugar beet. Am.Soc  Sugarbeet Technol 3:452-459
Mumford DL(1972) A new method of mechanically  transmitting curly top virus. Phytopathology 62: 1217-1218
Thomas PE,  Mink GI(1979) Description of Plant viruses. CMI/AAB. Beet curly top virus No.210