تجزیه و تحلیل اگروکلیمایی تولید بذر منوژرم هیبرید چغندرقند طی سال 1380 در منطقة اردبیل، با تأکید بر تأثیر تاریخ‌کاشت روی عملکرد و اجزای‌ کمی آن

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

پژوهندة واحد تحقیقات بذر چغندرقند، ایستگاه تحقیقات‌کشاورزی اردبیل

چکیده

در این‌مطالعه، جهت بررسی شرایط تولیدبذرمنوژرم هیبرید چغندرقند طی سال 1380 در منطقةاردبیل، پس‌از جمع‌آوری اطلاعات مربوط به پیمانکاران ازطریق ادارة اصلاح و تهیة بذر چغندرقند اردبیل، نمونه‌های شاهد بذر تعداد پنجاه پیمانکار مجدداً در آزمایشگاه ادارةبذرگیری، تجزیه و علاوه‌بر برآورد عملکرد ناخالص و خالص بذر، شاخص‌های‌ مربوط به اندازةبذر و میزان‌پوکی اندازه‌گیری شد. نتایج به‌دست آمده  نشان داد که تأخیر در زمان‌کاشت ریشچه‌های‌بذری با کاهش‌ معنی‌دار عملکرد ناخالص و خالص‌بذر و افزایش مقدار بذر زیرسرند همراه‌است. عدم تأثیر معنی‌دار تاریخ‌کاشت روی درصدپوکی، نشان‌داد که در این سال، تنها دورة تشکیل‌بذر با شرایط‌بحرانی ازلحاظ افزایش‌دما و کاهش رطوبت‌نسبی مصادف شده‌است. تأخیر در زمان‌کاشت درسال 1380، با ایجاد همزمانیِ دورة رشدبذر با افزایش دمای‌محیط منجربه افزایش بذر زیر سرند و کاهش عملکرد بذرخالص شد. نتایج پیش‌بینی بلندمدت احتمال وقوع شرایط‌بحرانی دمایی در منطقةاردبیل نیز نشان‌داد که از نیمه‎ی دوم تیر لغایت پایان نیمه‎ی اول مرداد ماه با احتمال قابل‌قبول 70درصد، امکان بادزدگی بوته‌های‌بذری چغندرقند، وجود دارد. بنابراین، تأمین رطوبت مناسب در خاک مزارع تولیدبذر طی این‌دوره تا حدود زیادی مانع از افزایش دامنه‎ی تلفات ناشی‌از بادزدگی خواهدشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agroclimatical analysis of sugar beet monogerm hybrid seed production in Ardabil region at ‏2001 growing season – with emphasis on effect of planting date upon yield and its quantitative components

نویسنده [English]

  • S. Sadeghzadeh Hemaiaty
Ardabil Agricultural Research Station, Sugar beet Seed Research unit, Iran
چکیده [English]

In this study, analysis of actual data collected from sugar beet hybrid monogerm seed producers in the 2001 growing season and laboratory seed samples showed that delay in steckling sowing resulted in the reduction of raw and pure sugar beet seed yield and the increase of undersize seed portion. Non-significant effect of sowing dates on unkernel seed percent showed that the high temperatures with low relative humidity conditions were synchronized with only sugar beet seed growth period in present year. Late steckling sowing in the 2001 growing season, due to synchronization of sugar beet seed growth stage with critical agroclimatical conditions, increased the undersize seed portion which resulted in the pure seed yield reduction. Results of long-term prediction of probability of critical conditions occurrence showed that from 05 July to 02 August of every year in Ardabil region, sugar beet seed-bearing plants growth may be concurrent to blasting conditions and the probability for this is 70%. Therefore, providing wet-conditions in the soils of sugar beet production farms is an effective manner to decrease the losses due to blasting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monogerm hybrid
  • Planting date
  • yield
  • Quantitative components