بررسی اثر تأخیر در آبیاری پس از سبز شدن محصول در زراعت چغندر قند

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

محقق مر کز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده

تأخیر در آبیاری پس از سبز شدن بذر یکی از روش‎های مدیریت زراعت چغندرقند در مناطق نیمه خشک مثل ایران به شمار می‎رود. این روش به علت هم زمانی نیاز شدید غلات و چغندرقند به آب اعمال می شود . جهت بررسی اثرات تأخیر در آبیاری در اوایل دورة رشد بر صفات کمی و کیفی چغندرقند مطالعه‎ای در سالهای 1376و 1377 در مزرعه تحقیقاتی کبوترآباد اصفهان در خاکی با بافت رسی سیلتی انجام گردید. در این تحقیق شش تیمار مدیریت  آبیاری پس از سبز شدن بذر به صورت آبیاری پس از 100 میلیمتر(شاهد)، 200میلیمتر، 300میلیمتر، 400میلیمتر، 500 میلیمتر و 600 میلیمتر تبخیر از تشتک کلاس A مورد مطالعه قرار گرفت و پس از آن تا پایان فصل رشد آبیاری به طور یکنواخت برای تمام تیمارها اعمال شد. در این تحقیق از طرح بلوک‎های کامل تصادفی با چهار تکرار استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، در سال 1376 تأخیر در آبیاری بر عملکرد ریشه تأثیر معنی‎داری باقی گذاشت و عملکرد ریشه با تأخیر در آبیاری کاهش یافت. همچنین درصد قند و مقدار سدیم ریشه با تأخیر در آبیاری افزایش یافت. در سال 1377 با تأخیر در آبیاری عملکرد ریشه و قند به صورت معنی داری کاهش یافت. درصد قند در تیمارهای 400 و 500 میلیمتر به صورت معنی داری از سایر تیمارها بالاتر بود. در مجموع تنها در تیمار 600 میلیمتر خسارت ناشی از تأخیر در آبیاری بر عملکرد قند جبران نشد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق مبنی بر صرفه جویی آب به میزان 22 درصد و عدم کاهش عملکرد قند در تیمارهایی که با تأخیر آبیاری شده اند لازم است تحقیقات تکمیلی در این خصوص انجام شده و در نهایت توصیه های کاربردی ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of irrigation delay after crop emergence in sugar beet cultivation

نویسندگان [English]

  • M. R. Jahad Akbar
  • M. Aghdaie
  • H. R. Ebrahimian
Esfahan Agricultural Research Center, Iran
چکیده [English]

In semiarid regions of Iran, one of the crop production management methods is delayed irrigation after emergence. This is due to simultaneous water requirement of cereal and spring season crops. A field study was conducted in Kabootarabad research station to investigate the effect of delayed irrigation on root yield, quality and growth trend using a RCB with four replications. The irrigation treatments were (I1) 100 mm (check), (I2) 200 mm, (I3) 300 mm, (I4) 400 mm, (I5) 500 mm and (I6) 600 mm evaporation from class A evaporation pan from 1997-1998. In 1997, the effect of treatments was not significant on root and sugar yield, but sugar content increased when irrigation resumed after 300 mm evaporation from class A pan. In 1998, root and sugar yield decreased significantly by delaying irrigation. The increase of sugar content by delaying irrigation were higher in I4 and I5 compared with other treatments, however sugar yield in I6 treatment was not compensated. Based on the results obtained in this study, about 22 percentage of water consumption was saved without any yield reduction in treatments of delayed irrigation. Therefore, more research on this subject has to be done for making practical recommendations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delayed irrigation
  • Emergence
  • sugar beet