تـأثیـر پیش کشـت و نیتــروژن اضــافی بر شیــوع بیماری گال‪زگیلی (Urophlyctis leproides) چغندرقند

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‪آباد

2 استاد دانشگاه شهید چمران - اهواز، ایران.

3 مربی پژوهشی بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران.

4 استادیار بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران.

5 مربی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد- دزفول، ایران.

چکیده

در این تحقیق تأثیر گیاهان زراعی ذرت علوفه‪ای، گندم، چغندرقند و شبدر به عنوان کشت قبلی بر شیوع بیماری گال‪زگیلی چغندرقند مورد بررسی قرار گرفت. در سال اول ذرت علوفه‪ای بهاره، گندم، شبدر و چغندرقند به عنوان محصولات پیش‪کاشت در قالب طرح بلوک‪های کامل تصادفی با چهار تکرار از نظر میزان بقایای گیاهی، میزان نیتروژن برگشتی به خاک و تأثیر آن‪ها بر نسبت C/N خاک بررسی گردید. در سال دوم چغندرقند در محل آزمایش سال قبل کشت و دو تیمار شامل مصرف 35 کیلوگرم نیتروژن اضافی و عدم مصرف نیتروژن اضافی به آزمایش اضافه گردید و شدت آلودگی بیماری گال‪زگیلی بعد از کاشت محصولات مختلف و نیز کاربرد نیتروژن اضافی به صورت کرت‪های خرد شده در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از سال دوم آزمایش نشان داد که درصد آلودگی، خصوصیات کیفی گال و وزن گال به‪طور معنی‪داری تحت تأثیر محصولات پیش‪کاشت و کاربرد نیتروژن اضافی قرار نگرفت. در عین حال، کشت چغندرقند بعد از چغندرقند و ذرت علوفه‪ای بهاره به ترتیب بیشترین و کمترین درصد آلودگی را نشان داد. هم‪چنین بیشترین و کمترین وزن گال تولید شده مربوط به کشت چغندرقند بعداز شبدر و گندم به‪ترتیب با 770 و 349 کیلوگرم گال در هکتار بود. به‪طور کلی به‪نظر می‪رسد تأثیر محصولات فصل زراعی پیشین بر شدت آلودگی به بیماری گال‪زگیلی یکسان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of previous crop and extra nitrogen application on incidence of leaf and crown wart (Urophlyctis leproides) disease of sugar beet

نویسندگان [English]

  • J. Eslamizadeh 1
  • A. Kashani 2
  • H. Sharifi 3
  • M. Hosseinpour 4
  • G. Zadehdabagh 5
1 nstructor of Safiabad Agricultural Research Center
2 Professor of Chamran University, Ahwaz, Iran.
3 Instructor of Sugar Beet Research Department, Safiabad, Agricultural Resources Research Center, AREEO, Dezful, Iran.
4 Assistant Professor of Sugar Beet Research Department, Safiabad, Agricultural Resources Research Center, AREEO, Dezful, Iran.
5 Instructor of Safiabad Agricultural Research Center, Dezful, Iran.
چکیده [English]

In this research, the effect of crops such as corn, wheat, sugar beet and clover as previous crop on incidence of leaf and crown wart disease of sugar beet was studied. In the first year, corn, wheat, clover and sugar beet were planted as previous crop in a randomized complete block design with four replications. The amounts of turnover of nitrogen to the soil due to crop residue and their effects on soil C/N ratio were measured. In the second year, sugar beet was planted on the previous year’s experiment site and two treatments of 35 kg additional nitrogen and no nitrogen application, in addition to previous crop treatments, were added to the experiment. Therefore, in the second year, the intensity of leaf and crown wart disease infection after different crops and applying additional nitrogen was studied as a split plot design in four replications. The second year results showed that intensity of the disease, the quantitative wart characteristics and wart weights neither was affected significantly by the previous crop nor by additional nitrogen application. However, planting sugar beet after sugar beet and corn showed the highest and lowest incidences of infection, respectively. Also, the highest and lowest wart weights resulted from planting sugar beet after clover and wheat with 770 and 349 kg/ha, respectively. It was, therefore, concluded that the previous crop had no effect on the intensity of infection to leaf and crown wart disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leaf and crown wart
  • Previous crop
  • sugar beet