دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 1-116 

کامل علمی - پژوهشی

تجزیه ژنتیکی مقاومت به گال زگیلی در چغندرقند

صفحه 1-12

10.22092/jsb.2011.661

محمدحسین عزیزپور؛ سید یعقوب صادقیان؛ حمید شریفی


تـأثیـر پیش کشـت و نیتــروژن اضــافی بر شیــوع بیماری گال‪زگیلی (Urophlyctis leproides) چغندرقند

صفحه 13-23

10.22092/jsb.2010.672

عبدالجلیل اسلامی زاده؛ علی کاشانی؛ حمید شریفی؛ مصطفی حسین‪پور؛ غفور زاده دباغ