عکس‪‪العمل چغندرقند به کاربرد کودهای نیتروژنه کندرها

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

2 کارشناس بخش تحقیقات جغندرقند، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس- شیراز، ایران.

3 مربی پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

تصور بر این است که با استفاده‪از کودهای نیتروژنه کندرها (Nitrogen slow-release fertilizers)به‪توان حلالیت این کود را کاهش و راندمان آن را بالا برد. اثرات کاربرد اوره (کود نیتروژنه محلول) و اوره فرمالدئید (کود نیتروژنه کندرها) در سه منطقه مهم چغندرکاری استان خراسان، بررسی شد. در هر منطقه، با استفاده‪از طرح بلوک‪های کامل تصادفی در سه تکرار، اثرات شش تیمار کودی شامل سه سطح 75، 100 و 125 درصد نیتروژن موردنیاز محاسبه شده براساس آزمون خاک، از دو منبع اوره و اوره فرمالدئید، مقایسه شد. قبل‪از کاشت و سه بار در طول دوره داشت نمونه خاک تهیه و میزان نیتروژن نیتراتی و آمونیومی آن‪ها تعیین گردید. در طول دوره داشت در سه نوبت نمونه برگ تهیه و میزان نیتروژن نیتراتی آن‪ها اندازه‪گیری شد. علاوه‪بر این در زمان برداشت نیز خصوصیات کمی و کیفی ریشه‪ها تعیین گردید. نتایج نشان داد که کاربرد 250 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع اوره فرمالدئید (معادل 650 کیلوگرم در هکتار اوره فرمالدئید) در مقایسه با تیمار مصرف صددرصد نیتروژن از منبع اوره (شاهد) عملکردریشه و شکرسفید را به ترتیب حدود 1500 و 300 کیلوگرم در هکتار بهبود داد. میانگین عملکردریشه و شکر با کاربرد 250 کیلوگرم نیتروژن خالص از منبع اوره فرمالدئید به ترتیب 836/48 و 544/6 تن در هکتار بود. کاربرد اوره فرمالدئید در مقایسه با اوره، غلظت نیتروژن نیتراتی و آمونیومی خاک‌ها را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sugar beet response to the application of slow-release nitrogen fertilizers

نویسندگان [English]

  • A. Ziaeyan 1
  • M. Niromand Jahromi 2
  • H. Noshad 3
1 Assistant Professor of Agricultural and Natural Resources Center of Fars- Soil and water Institute
2 Expert of Agricultural and Natural Resources Center of Fars, Iran
3 Instructor of Sugar Beet Seed Institute (SBSI) - Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
چکیده [English]

Urea is the most common form of nitrogen fertilizer used in sugar beet cultivation. Urea has a high solubility and its losses are high and consequently its efficiency is low. It is supposed that urea solubility can be limited and its efficiency can be increased by using slow-release nitrogen fertilizers. By conducting an experiment in three important sugar beet cultivation areas of Khorasan Province, the effects of Urea (soluble form of N-fertilizer) and Urea formaldehyde (slow-release N-fertilizer) application in sugar beet cultivation were investigated. In each area, by using a randomized complete block design replicated three times, effects of six fertilizer treatments including three levels of 75, 100 and 125 percent of nitrogen requirement calculated based on soil test from two sources of Urea and Urea formaldehyde were evaluated. Soil samples were taken before cultivation and three times during the growing season and their NO3-N and NH4-N content were determined. During the growing season, leaf samples were taken three times and their NO3-N content was determined. In addition, the quantity and quality of roots were determined after harvesting. The results showed that application of 250 kg N.ha-1 from Urea formaldehyde (equal to 650 kg. ha-1 Urea formaldehyde), with mean root and white sugar yields of  48.836 and 6.544 t.ha -1 respectively, improved the root and white sugar yields for 1500 and 300 kg.ha -1 respectively as compared with the control treatment. Application of Urea formaldehyde as compared with urea increased the NO3-N and NH4-N content of the soils. In two out of the three sites, the increase in white sugar yield due to this treatment was more than one ton per hectare. This finding necessitates more research concerning the application of Urea formaldehyde in sugar beet production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • N-NO3-
  • N-NH4+
  • Urea
  • UREA FORMALDEHYDE
  • Slow-release nitrogen fertilizers
  • sugar beet