دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 117-241 

کامل علمی - پژوهشی

بررسی روندرشد چغندرقند در همدان

صفحه 117-134

10.22092/jsb.2012.662

محمدرضا میرزایی؛ محمد عبداللهیان نوقابی


بررسی جوانه‪ زنی و سبز شدن بذر ارقام منوژرم چغندرقند تحت شرایط تنش رطوبتی

صفحه 152-135

10.22092/jsb.2012.704

علی جلیلیان؛ وحید دبیری؛ علی خورگامی؛ جهانشاه بساطی؛ ولی اله یوسف آبادی


بهینه‪سازی استخراج سلولز از خمیر چغندرقند

صفحه 210-197

10.22092/jsb.2012.1655

بابک بابائی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ حمید نوشاد؛ سعید واحدی