دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 117-241 

کامل علمی - پژوهشی

1. بررسی روندرشد چغندرقند در همدان

صفحه 117-134

محمدرضا میرزایی؛ محمد عبداللهیان نوقابی


2. بررسی جوانه‪ زنی و سبز شدن بذر ارقام منوژرم چغندرقند تحت شرایط تنش رطوبتی

صفحه 152-135

علی جلیلیان؛ وحید دبیری؛ علی خورگامی؛ جهانشاه بساطی؛ ولی اله یوسف آبادی


3. تعیین نیاز آبی و تأثیر تغییرات آن بر برخی صفات کمی و کیفی محصول چغندرقند

صفحه 167-153

حمید زارع ابیانه؛ الهام فرخی؛ مریم بیات ورکشی؛ محمود احمدی


6. بهینه‪سازی استخراج سلولز از خمیر چغندرقند

صفحه 210-197

بابک بابائی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ حمید نوشاد؛ سعید واحدی


7. تعیین آثار رفاهی سیاست بهبود تکنولوژی تولید چغندرقند

صفحه 224-211

مجید احمدیان؛ امیر محمدی نژاد؛ رضا رحیمی