مقایسه ملاس چغندرقند و نیشکراز نظرتأثیر روی تولید و کارایی باکتری Pseudomonas fluorescens عامل بیوکنترل قارچ Sclerotinia sclerotiorum

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی‪ارشد بیماری شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران-

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران- کرج، ایران.

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران- کرج

چکیده

برای کنترل قارچ Sclerotinia sclerotiorum استفاده از برخی باکتری‪های آنتاگونیست در مواردی با موفقیت همراه بوده است. از آن‪جا که فاکتورهای محیطی مانند منابع کربن روی استرین‪های بیوکنترلی مؤثر می‪باشد و استفاده از کربوهیدرات‪های خالص در تولید انبوه این عوامل صرفه اقتصادی نداشته از این‪رو در بسیاری موارد از ضایعات کشاورزی و صنعتی غنی از کربوهیدرات‪ها ‪(مثل ملاس) استفاده می‪گردد. در این تحقیق جدایه UTPF61از میان ٤7 جدایه Pseudomonas fluorescens انتخاب شد. سپس تأثیر دو محیط کشت حاوی ملاس چغندرقند و نیشکر در افزایش جمعیت و خاصیت آنتاگونیستی باکتری در شرایط آزمایشگاه و خاصیت بیوکنترلی باکتری در شرایط گلخانه روی میزبان آفتابگردان بررسی شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی‪داری بین دو محیط کشت حاوی ملاس چغندرقند و نیشکر از نظر تأثیر روی جمعیت و خاصیت بیوکنترلی باکتری در شرایط آزمایشگاه و گلخانه وجود ندارد اما این دو محیط کشت با شاهد اختلاف معنی‪داری داشتند. در شرایط گلخانه 80 درصد گیاهان به‪وسیله خاصیت بیوکنترلی باکتری حاصل از محیط کشت ملاس چغندرقند و 78 درصد گیاهان به‪وسیله خاصیت بیوکنترلی باکتری حاصل از محیط کشت ملاس نیشکر در مقابل قارچ محافظت شدند. بررسی پارامترهای رشدی گیاه آفتابگردان در شرایط گلخانه نشان داد که ملاس چغندرقند تأثیر بیشتری بر افزایش وزن خشک گیاه داشت اما از نظر تأثیر بر طول ساقه، طول ریشه و وزن‪تر بین این دو محیط کشت تفاوت معنی‪داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of sugar beet and sugar cane molasses regarding their influence on production and efficiency of Pseudomonas fluorescens, the biocontrol agent of Sclerotinia sclerotiorum

نویسندگان [English]

  • F. Heidari Tajabadi 1
  • M. Ahmad zadeh 2
  • A. Moein zadeh 3
1 College of Agriculture and Natural Resources, Tehran University
2 Associate Professor of collage of Agriculture, Tehran University, Karaj, Iran.
3 College of Agriculture and Natural Resources, Tehran University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

The most common pathogenic agent in sunflower is Sclerotinia sclerotiorum which in some cases can be successfully controlled by some antagonistic bacteria. Environmental factors such as carbon sources are effective on antagonistic strains but application of pure carbohydrates for mass production of these agents is expensive. So in most cases agricultural and industrial residues (such as molasses) which are rich of such carbohydrates are used. In this research, the strain UTPF61 was selected out of 47 strains of Pseudomonas fluorescens. Then, the effect of two media containing sugar beet molasses and sugar cane molasses on growth, antagonistic efficacy (in vitro), and antifungal activity of the bacterium on sunflower in greenhouse was investigated. Results showed that there was no significant difference between the two media in terms of growth and antagonistic efficacy of the bacterium in both environmental but they were significantly different from the control treatment. The two media were effective on antagonistic efficiency in greenhouse trials (with 80% and 78% protection against the fungus, respectively). Investigation of sunflower growth paramters in greenhouse trials indicated that sugar beet molasses increased dry weight of sunflower, but no significant difference was observed between these two media for the length of stem, length of root and fresh weight of plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biocontrol
  • carbon sources
  • Pseudomonas fluorescens
  • Sugar beet and sugar cane molasses