نویسنده = مصطفی حسین پور
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر مدیریت آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند کشت پاییزه

دوره 33، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 221-235

مصطفی حسین پور؛ سید حمزه حسینیان؛ ولی اله یوسف آبادی


2. ارزیابی هیبریدهای تریپلوئید از نظر ساقه روی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه

دوره 32، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 99-106

محمدحسین عزیزپور؛ داریوش طالقانی؛ محسن آقائی زاده؛ مصطفی حسین پور


3. شریف، رقم جدید چغندرقند متحمل به ساقه‎روی مناسب مناطق کشت پاییزه

دوره 31، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 140-131

محمدرضا اوراضی زاده؛ حمید شریفی؛ سیدیعقوب صادقیان؛ محسن آقایی زاده؛ سعید واحدی؛ علی حبیب خدایی؛ شهرام خدادادی؛ فرشید مطلوبی؛ مسعود احمدی؛ محمد علی جواهری؛ غلامرضا اشرف منصوری؛ علیرضا قائمی؛ محمدحسین عزیزپور؛ مصطفی حسین پور؛ مجید محرم زاده؛ کیوان فتوحی؛ پرویز مهدیخانی؛ اباذر رجبی؛ محمدرضا میرزایی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ سعید صادق زاده حمایتی


4. تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات رشدی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه

دوره 29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 51-33

مصطفی حسین پور؛ علیرضا پاک‎نژاد؛ احمد نادری؛ رحیم اسلامی‎زاده؛ ولی‎اله یوسف‎آبادی؛ حمید شریفی


5. مدیریت تلفیقی علف‏های هرز چغندرقند با استفاده از تاریخ کاشت و کولتیواتور در منطقه دزفول

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 134-123

محمدرضا اوراضی‏زاده؛ مصطفی حسین پور؛ داریوش قنبری؛ حمید شریفی


6. تأثیر آبیاری در بهار بر کارایی مصرف آب و عملکردچغندرقند پاییزه

دوره 22، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 52-35

مصطفی حسین پور؛ علی سروش‌زاده؛ مجید آقا علیخانی؛ داریوش طالقانی؛ محمد خرمیان


7. تاثیر قطع آبیاری قبل از برداشت و مصرف دیرهنگام ازت بر عملکرد کمی، کیفی و پوسیدگی ریشه چغندر قند در منطقه دزفول

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1380، صفحه 86-98

حمید شریفی؛ مصطفی حسین پور؛ عبدالامیر راهنما