نویسنده = ���������������������� ��������������
واکنش چغندرقند به شوری آب آبیاری در مراحل مختلف رشد ریشه

دوره 27، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 53-66

10.22092/jsb.2011.684

محمدرضا جهاداکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان؛ سعید واحدی


بررسی سازگاری و پایداری ارقام منوژرم چغندرقند در مناطق مختلف ایران

دوره 24، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 13-1

10.22092/jsb.2009.1042

حمیدرضا ابراهیمیان؛ سید یعقوب صادقیان؛ محمدرضا جهاداکبر؛ زهرا عباسی


غربال ژنوتیپ‌های چغندرقند تحت تنش شوری در گلخانه و مزرعه

دوره 24، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 21-1

10.22092/jsb.2008.1034

حمیدرضا ابراهیمیان؛ ذبیح اله رنجی؛ مصلح الدین رضایی؛ زهرا عباسی


بررسی میزان اشتغال‏زایی چغندرقند در ایران

دوره 23، شماره 1، شهریور 1386، صفحه 108-93

10.22092/jsb.2007.1255

علیرضا نیکویی؛ ابوالقاسم باقری؛ احمد سلیمانی پور؛ عبدالرسول شیروانیان؛ شجاعت زارع؛ عادل نعمتی؛ حمیدرضا ابراهیمیان


بررسی دوره بحرانی کنترل علفﻫای هرز چغندرقند در کبوترآباد اصفهان

دوره 20، شماره 1، شهریور 1383، صفحه 92-73

10.22092/jsb.2004.6827

محمدرضا جهاد اکبر؛ رضا طباطبایی نیم آورد؛ حمیدرضا ابراهیمیان


تاثیر کم آبیاری بر کمیت و کیفیت چغندرقند در کبوترآباد اصفهان

دوره 19، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 81-93

10.22092/jsb.2003.7168

محمدرضا جهاداکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان؛ منوچهر ترابی؛ جواد گوهری


بررسی اثر تأخیر در آبیاری پس از سبز شدن محصول در زراعت چغندر قند

دوره 17، شماره 2، اسفند 1380، صفحه 99-109

محمدرضا جهاداکبر؛ مینا عقدایی؛ حمیدرضا ابراهیمیان


همبستگی بین پارامترهای پایداری در چغندرقند

دوره 16، شماره 2، آبان 1379، صفحه 31-43

10.22092/jsb.2000.113499

حمیدرضا ابراهیمیان؛ عبدالمجید رضایی؛ سید یعقوب صادقیان


تأثیر کم آبیاری در ابتدای فصل رشد بر شاخصهای رشد چغندرقند

دوره 15، شماره 1، بهمن 1378، صفحه 55-37

10.22092/jsb.2000.106179

محمدرضا جهاداکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان؛ شاپور حاج رسولیها؛ سید یعقوب صادقیان


روند رشد چغندرقند در اصفهان

دوره 14، شماره 1، اسفند 1377، صفحه 47-60

10.22092/jsb.1999.113510

حمیدرضا ابراهیمیان؛ محمدرضا جهاداکبر


بررسی و تعیین نیاز چغندرقند به کودهای ازته، فسفره و پتاسه در منطقه شهرکرد

دوره 14، شماره 1، اسفند 1377، صفحه 87-101

10.22092/jsb.1999.113513

حمیدرضا ابراهیمیان؛ حسین خدادادی؛ محمدرضا جهاداکبر


اثرات مقدار و زمان مصرف ازت در زراعت چغندرقند

دوره 14، شماره 1، اسفند 1377، صفحه 102-114

10.22092/jsb.1999.113514

محمدرضا جهاداکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان


تأثیرقطع کامل طوقه روی کیفیت چغندرقند

دوره 6، شماره 1، 1367، صفحه 1-5

10.22092/jsb.1989.117669

حمیدرضا ابراهیمیان؛ حمید شریفی