ارزیابی سه مدیریت زراعی و شش رقم جهت صرفه جویی آب در سه ماهه اول فصل رشد در زراعت چغندرقند

نوع مقاله: علمی- تحقیقاتی

نویسندگان

عضو هیئت علمی بخش تحقیقات چغندرقند- مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده

تنش رطوبتی پس از سبز شدن و کشت پس از آخرین آبیاری گندم، دو مدیریتی می باشد که چغندرکاران مناطق خشک ایران جهت مقابله با کم آبی در سه ماهه اول سال به آن مبادرت می ورزند. هدف از این بررسی مقایسه این دو مدیریت زراعی با کشت زودهنگام و بدون تنش بوده که ارقام مختلف نیز در آن ملحوظ شده است. در سالهای 1372 تا 1374 در مزرعه تحقیقاتی کبوترآباد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان با بافت لوم رسی سیلتی انجام شد. کرت های اصلی به سه مدیریت زراعی 1- کشت زودهنگام و آبیاری کافی (شاهد) 2- کشت زودهنگام و تنش رطوبتی پس از سبز شدن بذر تا پس از آخرین آبیاری گندم 3- کشت بعد از آخرین آبیاری گندم اختصاص داشت و شش رقم تجارتی چغندرقند بعنوان کرت فرعی در یک طرح کرتهای یکبار خرد شده با چهار تکرار منظور گردیدند. مدیریت های مورد مطالعه در سالهای 1373 و 1374 تأثیر معنی دار بر عملکرد ریشه و قند داشتند، لیکن بر سایر صفات تأثیر معنی دار نداشتند. در سال 1374 درصد قند و عملکرد قند سفید ارقام متفاوت بود. بقیه صفات در دو سال دیگر آزمایش تفاوت معنی دار نشان ندادند. کشت زودهنگام همراه با تنش در سه سال آزمایش عملکرد قند بالاتری از دو مدیریت دیگر داشت. مدیریت دیرکاشت نیز با شاهد تفاوت آماری راندمان بالاتر تولید قند را مدیریت همراه با تنش و دیرکاشت نشان دادند. پائین بودن شاهد ناشی از عارضه زردی بود که ازمایش در سه سال اجرا به آن مبتلا شد. در نتیجه بیشتر در این رابطه نیاز است و با توجه به نیاز در صرفه جویی آب دو مدیریت کشت زود هنگام همراه با تنش و دیرکشت در مناطق چغندرکاری مناطق خشک به لحاظ عملکرد قند قابل استحصال خوب و مقابله با عارضه زردی قابل توصیه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of three agronomic management on economic water consumption for six cultivars of sugar beet during the first three months of the growing season

نویسندگان [English]

  • M.R. Jahadakbar
  • H.R. Ebrahimian
Sugar beet research department- Esfahan Agricultural Research
چکیده [English]

Most sugar beet breeders in dry regions of Iran use agronomic managements to face water shortage, during the first three months of the growing season: water deficit after germination, and planting after the last irrigation of wheat crop. The effective of this study is the comparison of this agronomic managements with early planting with no water stress. This research was carried out during 1993-1995 in Kaboutarabad research station of  Esfahan  in a sility clay loam soil. The main plots of the three agronomic managements consisted of early planting and complete irrigation (check), early planting and water stress after germination till the last irrigation of wheat crop, and planting after the last irrigation of crop and six commercial cultivars of sugar beet as subplots in a split plot design with four replications. These managements showed significant effects on root and white sugar yield during 1994-1995. However, management had no significant effects on other characteristics. In 1995, the percentage of sugar and white sugar yield of cultivars were different. Other characteristics during the first two years showed non significant differences. Early planting with water stress during the three years had higher sugar yield in comparison with the other two management. Late planting didn’t show significant difference with the check. Higher efficiency in sugar yield was obtained by post planting with water stress. The low yield in check treatment was due to chlorosis during the three years of experiment, which requires more research. It is concluded that in dry regions economic water use in sugar beet crop can be achieved by either early planting with water stress or post planting which result in fairly acceptable white sugar yield and facing against chlorosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agronomic management
  • economic water consumption
  • sugar beet