دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، اسفند 1377، صفحه 1-116 (در این جلد شماره های 1 و 2 با هم می باشد.) 
اثر روش های کاشت بر عملکرد و آنالیز رشد چغندرقند در خاکهای شور

صفحه 27-46

10.22092/jsb.1999.109567

ذبیح اله رنجی؛ علی حبیب خدایی؛ منوچهر صادق کوهستانی؛ سعید واحدی


روند رشد چغندرقند در اصفهان

صفحه 47-60

10.22092/jsb.1999.113510

حمیدرضا ابراهیمیان؛ محمدرضا جهاداکبر