دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، پاییز و زمستان 1377، صفحه 1-116 (در این جلد شماره های 1 و 2 با هم می باشد.) 
3. اثر روش های کاشت بر عملکرد و آنالیز رشد چغندرقند در خاکهای شور

صفحه 27-46

ذبیح اله رنجی؛ علی حبیب خدایی؛ منوچهر صادق کوهستانی؛ سعید واحدی


4. روند رشد چغندرقند در اصفهان

صفحه 47-60

حمیدرضا ابراهیمیان؛ محمدرضا جهاداکبر


8. اثرات مقدار و زمان مصرف ازت در زراعت چغندرقند

صفحه 102-114

محمدرضا جهاداکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان