تأثیر مصرف TIBA در گیاهچه و پرولین در محیط کشت سلولی بر تولید جنین های سوماتیک در گیاه چغندرقند

نوع مقاله : علمی- تحقیقاتی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات چغندرقند

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات چغندرقند

3 کارشناس موسسه تحقیقات چغندرقند، ایران

چکیده

اثرات تیمار TIBA در مرحله جوانه زنی در شرایط in vitro  و نیز پرولین در مراحل مختلف کشت سلول گیاه چغندرقند به عنوان یک گیاه دولپه ایی بررسی گردید. بذور رقم 9597 چغندرقند پس از ضدعفونی سطحی در محیط نصف غلظت MS حاوی صفر و 3 میلی گرم در لیتر TIBA  کشت داده شدند. برگهای گیاهچه های جوان، بر روی محیط حاوی 1 میلی گرم در لیتر BAP کشت و کالوس های بدست آمده در محیط MS  فاقد هورمون و حاوی صفر و 50 میلی مول پرولین تبدیل به سوسپانسیون سلولی شدند. 1 میلی لیتر از سوسپانسیون بدست آمده بر روی محیط کشت اولیه جنین زایی حاوی 1 میلی گرم در لیتر BAP ، 5/0 میلی گرم در لیتر BAP ، صفر و 50 میلی مول پرولین به مدت سه هفته کشت و سپس کالوس های جنین زا به مدت سه هفته به محیط کشت ثانویه جنین زایی حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر BAP، 2/0 میلی گرم در لیتر NAA انتقال داده شدند. پس از این مدت مشاهده گردید که پتری هایی که سلولهای آنها تحت تیمار پرولین و گیاه مادری آنها نیز تحت پیش تیمار TIBA قرار داشتند. به طور متوسط حاوی 20 جنین غیرجنسی بودند که این مقدار بیش از سایر تیمارها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of in planta TIBA and L-proline in cell culture media on somatic embryogenesis of sugar beet (Beta vulgaris L.)

نویسندگان [English]

  • B. Ehsanimoghadam 1
  • M. Mwsbah 2
  • N. Yavari 3
1 Sugar Beet Seed Institute, Iran
2 Sugar beet Seed Institute, Iran
3 Sugar Beet Seed Institute, Iran
چکیده [English]

The effect of in planta TIBA and proline on in vitro seedlings and cell culture of sugar beet was investigated. Sterilized seeds were grown in vitro on ½ strength MS medium supplemented with 0 or 3 mg/l TIBA. Calli obtained on young leaves cultured on MS medium containing 1 mg/l BAP, were used for the intiation of cell suspension cultures using MS basal composition supplemented with 0 or 50 m M proline. Aliquats of 1 ml from cell suspension culture were inoculated onto the first somatic embryo induction MS medium containing TIBA 0.5 mg/l, BAP 1.0 mg/l and proline at 0 or 50 mM. After three weeks of culture, embryogenic calli were transferred to the second embryo induction medium supplemented with NAA and BAP at 0.2 and 0.5 mg/l respectively. The frequency of somatic embryos of calli obtained from in planta TIBA together with proline treatments on average was 20 which was higher than that of the other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cell culture
  • Embryo
  • Proline
  • sugar beet
  • TIBA