روند رشد چغندرقند در اصفهان

نویسندگان

عضو هیئت علمی بخش تحقیقات چغندرقند- مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده

رشد به عوامل محیطی و فیزیولوژیکی وابسته است و یک متخصص زراعت برای بهبود کمیت و کیفیت محصول می بایست از تغییرات پارامترهای رشد گیاه اطلاع کافی داشته باش. به همین منظور از سال 1373 به مدت سه سال یک طرح بلوک کامل تصادفی با 18 تیمار برداشت در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی کبوترآباد، مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان اجرا گردید. نتایج آزمایش نشان داد در هر سال آزمایش روشند تغییرات ماده خشک اندام هوائی مشابه بود و در 120 روز پس از کاشت حداکثر ماده خشک حاصل گردید. روند تجمع ماده خشک در ریشه از زمان کاشت تا 180 روز پس از آن روند صعودی داشته و سپس از سرعت آن کاسته شد. در تمام طول دوره رشد روند تجمع ماده خشک طوقه سیر صعودی داشت. میزان رشد نسبی اندام هوائی 120 روز پس از کاشت و برای ریشه 170 تا 200 روز پس از کاشت منفی گردید. هرچه میزان رشد نسبی دیرت  منفی شود، میزان تجمع ماده خشک بیشتر می شود. حداکثر سرعت رشد ریشه طی سالهای 1373 تا 1375 به ترتیب 18، 22 و 20 گرم در مترمربع در روز با شاخص سطح برگ 2/4، 4/7و 2/8 بدست آمد. سال 1374 از نظر سرعت رشد بهترین سال ازمایش بود سرعت رشد ریشه در این سال در 130 روز پس از کاشت به حداکثر و 200 روز پس از کاشت به صفر رسید. در هر سال سال آزمایش روند تغییرات سدیم، پتاسیم و ازت مضر کاهش بوده در صورتیکه روند درصد قند ناخالص و قند قابل استحصال افزایشی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sugar beet growth pattern in Esfahan

نویسندگان [English]

  • H.R. Ebrahimian
  • M.R. Jahadakbar
Sugar beet research department- Esfahan Agricultural Research
چکیده [English]

Crop growth development depends on environmental and physiological factors. A study was conducted from 1994 to 1997 for the evaluation of the growth pattern of sugar beet using a complete randomized block design with four replications in Kaboutar Abad Station 30 kilometers east of  Esfahan.  The rate of root dry matter accumulation progressively increased up to 180 days after planting and decreased afterward. The crown dry matter steady increased during the entire growing season. Shoot Relative Growth Rate (RGR) and root RGR were negative after 120 and 170 to 200 days after planting. The highest root crop growth rate were 18, 22 and 20 gr/m2/day and Leaf Area Index were 2.4 , 4.7 and 2.8 for 1994 to 1997 respectively. The highest root yield obtained in 1995 in which the maximum RGR was observed at 130 days and were zero, 200 days after planting. For all three years Na, K and µ-Amino-nitrogen content decreased and white sugar content increased in growth season.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental and physiological factors
  • Growth
  • sugar beet