نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آفات پروانه‌ای تراریختی چغندرقند با ژن cry1Ab به کمک آگروباکتریوم و ایجاد گیاهان تراریخته مقاوم به آفت پرودنیا (Spodoptera littoralis) [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 55-37]
 • آنزیم برشی تنوع بیماری‌زایی و ژنتیکی جدایه‌های Fusarium solani و ارتباط آن با پوسیدگی ریشه چغندرقند [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 95-77]

ا

 • اثر متقابل رقم در محیط بررسی سازگاری و پایداری ارقام منوژرم چغندرقند در مناطق مختلف ایران [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 13-1]
 • ارتفاع بررسی تأثیرتله‏های چسبنده با رنگ‏های مختلف در جلب کک چغندرقند Chaetocnema tibialis Illiger(Col., Chrysomelidae) در استان اصفهان [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 105-97]
 • استان فارس بررسی عوامل مؤثر بر عرضه چغندرقند در استان فارس [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 119-107]
 • استان فارس تعیین هزینه تأخیرعملیات ماشینی در مراحل مختلف تولید چغندرقند در استان فارس [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 108-93]
 • استان فارس کاربرد مدل برنامه‌ریزی حمل‌ و نقل در صنایع قند و شکر استان فارس [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 127-109]
 • استان فارس تحلیل اقتصادی مکانیزاسیون و کارائی فنی در مزارع چغندرقند مطالعه موردی در استان فارس [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 146-129]
 • اصفهان بررسی تأثیرتله‏های چسبنده با رنگ‏های مختلف در جلب کک چغندرقند Chaetocnema tibialis Illiger(Col., Chrysomelidae) در استان اصفهان [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 105-97]
 • الگوی بهینه کاربرد مدل برنامه‌ریزی حمل‌ و نقل در صنایع قند و شکر استان فارس [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 127-109]

ب

 • بهره وری تحلیل اقتصادی مکانیزاسیون و کارائی فنی در مزارع چغندرقند مطالعه موردی در استان فارس [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 146-129]

پ

 • پایداری ارقام بررسی سازگاری و پایداری ارقام منوژرم چغندرقند در مناطق مختلف ایران [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 13-1]
 • پساب ردیابی و تغییرات جمعیت عوامل بیماری‏زای گیاهی در پساب کارخانه‏قند و مزارع چغندرقند آبیاری شده با پساب در استان کرمان [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 75-61]
 • پیش آگاهی بررسی تأثیرتله‏های چسبنده با رنگ‏های مختلف در جلب کک چغندرقند Chaetocnema tibialis Illiger(Col., Chrysomelidae) در استان اصفهان [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 105-97]

ت

 • تابع تولید تحلیل اقتصادی مکانیزاسیون و کارائی فنی در مزارع چغندرقند مطالعه موردی در استان فارس [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 146-129]
 • تاج‌خروس کارآیی مدل‌های تجربی رقابت در شبیه‌سازی عملکرد چغندرقند در تداخل با علف‌هرز تاج‌خروس ریشه قرمز [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 91-73]
 • تأخیر در عملیات ماشینی تعیین هزینه تأخیرعملیات ماشینی در مراحل مختلف تولید چغندرقند در استان فارس [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 108-93]
 • تاریخ کاشت بررسی تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و رقم روی مؤلفههای دریافت تشعشع خورشیدی در چغندرقند الف- دریافت تشعشع خورشیدی و ضریب استهلاک نوری [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 42-23]
 • تجزیه پایداری بررسی سازگاری و پایداری ارقام منوژرم چغندرقند در مناطق مختلف ایران [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 13-1]
 • تجزیه مرکب بررسی سازگاری و پایداری ارقام منوژرم چغندرقند در مناطق مختلف ایران [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 13-1]
 • تخلیه رطوبتی خاک مدیریت آبیاری براساس تخلیه مجاز رطوبتی در مراحل مختلف رشد چغندرقند در منطقه میاندوآب [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 60-43]
 • تداخل کارآیی مدل‌های تجربی رقابت در شبیه‌سازی عملکرد چغندرقند در تداخل با علف‌هرز تاج‌خروس ریشه قرمز [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 91-73]
 • تراریختی تراریختی چغندرقند با ژن cry1Ab به کمک آگروباکتریوم و ایجاد گیاهان تراریخته مقاوم به آفت پرودنیا (Spodoptera littoralis) [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 55-37]
 • تراکم بوته بررسی تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و رقم روی مؤلفههای دریافت تشعشع خورشیدی در چغندرقند الف- دریافت تشعشع خورشیدی و ضریب استهلاک نوری [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 42-23]
 • تغییرات جمعیت ردیابی و تغییرات جمعیت عوامل بیماری‏زای گیاهی در پساب کارخانه‏قند و مزارع چغندرقند آبیاری شده با پساب در استان کرمان [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 75-61]
 • تله‏های چسبی رنگی بررسی تأثیرتله‏های چسبنده با رنگ‏های مختلف در جلب کک چغندرقند Chaetocnema tibialis Illiger(Col., Chrysomelidae) در استان اصفهان [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 105-97]
 • تنش خشکی ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های چغندرقند با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 35-15]
 • تنوع بیماری زایی تنوع بیماری‌زایی و ژنتیکی جدایه‌های Fusarium solani و ارتباط آن با پوسیدگی ریشه چغندرقند [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 95-77]

چ

 • چغندرقند غربال ژنوتیپ‌های چغندرقند تحت تنش شوری در گلخانه و مزرعه [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 21-1]
 • چغندرقند بررسی تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و رقم روی مؤلفههای دریافت تشعشع خورشیدی در چغندرقند الف- دریافت تشعشع خورشیدی و ضریب استهلاک نوری [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 42-23]
 • چغندرقند مدیریت آبیاری براساس تخلیه مجاز رطوبتی در مراحل مختلف رشد چغندرقند در منطقه میاندوآب [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 60-43]
 • چغندرقند ردیابی و تغییرات جمعیت عوامل بیماری‏زای گیاهی در پساب کارخانه‏قند و مزارع چغندرقند آبیاری شده با پساب در استان کرمان [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 75-61]
 • چغندرقند بررسی عوامل مؤثر بر عرضه چغندرقند در استان فارس [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 119-107]
 • چغندرقند بررسی سازگاری و پایداری ارقام منوژرم چغندرقند در مناطق مختلف ایران [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 13-1]
 • چغندرقند ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های چغندرقند با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 35-15]
 • چغندرقند تراریختی چغندرقند با ژن cry1Ab به کمک آگروباکتریوم و ایجاد گیاهان تراریخته مقاوم به آفت پرودنیا (Spodoptera littoralis) [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 55-37]
 • چغندرقند اثر سیستم‌های مختلف آبیاری و مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری چغندرقند [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 72-57]
 • چغندرقند کارآیی مدل‌های تجربی رقابت در شبیه‌سازی عملکرد چغندرقند در تداخل با علف‌هرز تاج‌خروس ریشه قرمز [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 91-73]
 • چغندرقند تعیین هزینه تأخیرعملیات ماشینی در مراحل مختلف تولید چغندرقند در استان فارس [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 108-93]
 • چغندر قند تحلیل اقتصادی مکانیزاسیون و کارائی فنی در مزارع چغندرقند مطالعه موردی در استان فارس [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 146-129]

ح

 • حمل و نقل قند و شکر کاربرد مدل برنامه‌ریزی حمل‌ و نقل در صنایع قند و شکر استان فارس [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 127-109]

د

 • دریافت تشعشع خورشیدی بررسی تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و رقم روی مؤلفههای دریافت تشعشع خورشیدی در چغندرقند الف- دریافت تشعشع خورشیدی و ضریب استهلاک نوری [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 42-23]

ر

 • رقابت کارآیی مدل‌های تجربی رقابت در شبیه‌سازی عملکرد چغندرقند در تداخل با علف‌هرز تاج‌خروس ریشه قرمز [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 91-73]
 • رگرسیون کارآیی مدل‌های تجربی رقابت در شبیه‌سازی عملکرد چغندرقند در تداخل با علف‌هرز تاج‌خروس ریشه قرمز [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 91-73]

ژ

 • ژن cry1Ab تراریختی چغندرقند با ژن cry1Ab به کمک آگروباکتریوم و ایجاد گیاهان تراریخته مقاوم به آفت پرودنیا (Spodoptera littoralis) [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 55-37]
 • ژنوتیپ غربال ژنوتیپ‌های چغندرقند تحت تنش شوری در گلخانه و مزرعه [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 21-1]

س

 • سیستم های آبیاری اثر سیستم‌های مختلف آبیاری و مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری چغندرقند [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 72-57]

ش

 • شاخص تحمل غربال ژنوتیپ‌های چغندرقند تحت تنش شوری در گلخانه و مزرعه [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 21-1]
 • شاخص‌های تحمل به خشکی ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های چغندرقند با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 35-15]
 • شبیه‌‌سازی‌ عملکرد کارآیی مدل‌های تجربی رقابت در شبیه‌سازی عملکرد چغندرقند در تداخل با علف‌هرز تاج‌خروس ریشه قرمز [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 91-73]
 • شوری غربال ژنوتیپ‌های چغندرقند تحت تنش شوری در گلخانه و مزرعه [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 21-1]

ض

 • ضریب استهلاک نوری بررسی تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و رقم روی مؤلفههای دریافت تشعشع خورشیدی در چغندرقند الف- دریافت تشعشع خورشیدی و ضریب استهلاک نوری [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 42-23]

ع

 • عرضه بررسی عوامل مؤثر بر عرضه چغندرقند در استان فارس [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 119-107]
 • عملکرد بررسی سازگاری و پایداری ارقام منوژرم چغندرقند در مناطق مختلف ایران [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 13-1]
 • عملکرد تعیین هزینه تأخیرعملیات ماشینی در مراحل مختلف تولید چغندرقند در استان فارس [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 108-93]
 • عوامل بیماریزا ردیابی و تغییرات جمعیت عوامل بیماری‏زای گیاهی در پساب کارخانه‏قند و مزارع چغندرقند آبیاری شده با پساب در استان کرمان [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 75-61]
 • عوامل غیرقیمتی بررسی عوامل مؤثر بر عرضه چغندرقند در استان فارس [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 119-107]

ق

 • قیمت بررسی عوامل مؤثر بر عرضه چغندرقند در استان فارس [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 119-107]

ک

 • کارایی مصرف آب آبیاری اثر سیستم‌های مختلف آبیاری و مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری چغندرقند [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 72-57]
 • کارائی فنی تحلیل اقتصادی مکانیزاسیون و کارائی فنی در مزارع چغندرقند مطالعه موردی در استان فارس [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 146-129]
 • کارخانه‏قند ردیابی و تغییرات جمعیت عوامل بیماری‏زای گیاهی در پساب کارخانه‏قند و مزارع چغندرقند آبیاری شده با پساب در استان کرمان [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 75-61]
 • کشش تولید تعیین هزینه تأخیرعملیات ماشینی در مراحل مختلف تولید چغندرقند در استان فارس [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 108-93]
 • کیفیت محصول مدیریت آبیاری براساس تخلیه مجاز رطوبتی در مراحل مختلف رشد چغندرقند در منطقه میاندوآب [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 60-43]
 • کک چغندرقند بررسی تأثیرتله‏های چسبنده با رنگ‏های مختلف در جلب کک چغندرقند Chaetocnema tibialis Illiger(Col., Chrysomelidae) در استان اصفهان [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 105-97]
 • کمیت محصول مدیریت آبیاری براساس تخلیه مجاز رطوبتی در مراحل مختلف رشد چغندرقند در منطقه میاندوآب [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 60-43]

م

 • مراحل رشد مدیریت آبیاری براساس تخلیه مجاز رطوبتی در مراحل مختلف رشد چغندرقند در منطقه میاندوآب [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 60-43]
 • مکانیزاسیون تحلیل اقتصادی مکانیزاسیون و کارائی فنی در مزارع چغندرقند مطالعه موردی در استان فارس [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 146-129]

ن

 • نیتروژن اثر سیستم‌های مختلف آبیاری و مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری چغندرقند [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 72-57]

ه

 • هزینه تعیین هزینه تأخیرعملیات ماشینی در مراحل مختلف تولید چغندرقند در استان فارس [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 108-93]
 • همدان اثر سیستم‌های مختلف آبیاری و مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری چغندرقند [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 72-57]