نویسنده = �������������� ��������������
تهیه و ارزیابی مولکولی و فنوتیپی هیبریدهای چغندرقند از نظر مقاومت به ریزومانیا و نماتد گره ریشه

دوره 36، شماره 2، مهر 1399، صفحه 117-128

10.22092/jsb.2021.351098.1243

پیمان نوروزی؛ سیدباقر محمودی؛ داریوش طالقانی؛ اباذر رجبی؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ محسن آقایی زاده؛ جمشید سلطانی ایدلیکی؛ سعید دارابی؛ بابک بابائی؛ پرویز فصاحت؛ سعید واحدی


شناسایی والد مادری مناسب در تهیه ارقام مقاوم به بیماری‏های مهم خاکزاد چغندرقند

دوره 36، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-13

10.22092/jsb.2021.351187.1244

سیدباقر محمودی؛ پیمان نوروزی؛ سمر خیامیم؛ محسن بذرافشان؛ حامد منصوری؛ مسعود احمدی؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ محسن آقایی زاده


بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر پوسیدگی‌های ریشه ناشی از R. solani و F. oxysporum

دوره 35، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 121-139

10.22092/jsb.2019.124950.1212

سمیه مشاری؛ رقیه همتی؛ سیدباقر محمودی؛ عادل پدرام


بررسی سیلوپذیری ژنوتیپ‌های اصلاحی چغندرقند مقاوم به ریزومانیا

دوره 35، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-12

10.22092/jsb.2019.124188.1206

بابک بابائی؛ محسن بذرافشان؛ سیدباقر محمودی


ارزیابی مقاومت ارقام چغندرقند به نماتد سیستی در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 34، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 65-74

10.22092/jsb.2017.115911.1166

راضیه قائمی؛ ابراهیم پورجم؛ ناصر صفایی؛ سید باقر محمودی؛ رحیم مهرابی


شیوع گسترده تیپ A ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند در ایران

دوره 33، شماره 2، دی 1396، صفحه 163-176

10.22092/jsb.2018.107517.1128

مریم ابراهیم قمی؛ سید باقر محمودی؛ فرشاد رخشنده رو؛ مسعود نادرپور؛ پیمان نوروزی


ردیابی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند در برخی از علفهای هرز رایج در مزارع چغندر قند استان فارس

دوره 30، شماره 2، آذر 1393، صفحه 155-141

10.22092/jsb.2015.6942

سعید دارابی؛ محمد جمالی؛ محسن بذرافشان؛ سیدباقر محمودی


سطوح بهینه زادمایه جهت ارزیابی مقاومت به نماتد مولد گره ریشه چغندرقند در شرایط گلخانه

دوره 30، شماره 2، آذر 1393، صفحه 166-155

10.22092/jsb.2015.11535

منصوره باکویی؛ سید باقر محمودی؛ ابراهیم پورجم؛ ناصر صفایی


تعیین تنوع ژنتیکی و بیماری‌زایی جدایه‌های Fusarium oxysporum از چغندر‌قند در ایران

دوره 30، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 12-1

10.22092/jsb.2014.5853

شایسته بلادی بهبهانی؛ سعید رضائی؛ سید باقر محمودی


تأیید نشانگرهای مولکولی ناجفت پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا (Rz1) و بررسی اثر دز ژن در ژنوتیپ‎های چغندرقند

دوره 29، شماره 2، آذر 1392، صفحه 133-145

10.22092/jsb.2014.5048

پیمان نوروزی؛ دنا رحمانی؛ سمانه اروجعلیان؛ سید باقر محمودی؛ محسن آقائی‎زاده؛ مژده کاکوئی‎نژاد؛ محمدرضا اوراضی‎زاده؛ سعید واحدی؛ محمدرضا فتحی


سطوح نسبی غلظت ویروس Beet necrotic yellow vein virus در ارقام حساس تا مقاوم چغندرقند طی فصل رشد

دوره 28، شماره 1، آذر 1391، صفحه 12-1

10.22092/jsb.2012.655

سیدباقر محمودی؛ محمد قنبری؛ رضا امیری؛ سعید دارابی؛ مژده کاکوئی‎نژاد؛ محسن آقائی‎زاده؛ مهدی حسنی


ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‪های برتر چغندرقند به عوامل پوسیدگی مهم ریشه در شرایط گلخانه

دوره 27، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 25-38

10.22092/jsb.2011.682

شیرین فتاحی؛ دوستمراد ظفری؛ سیدباقر محمودی


ارزیابی مقاومت رگه‌های اصلاحی چغندرقند نسبت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه

دوره 26، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 42-31

10.22092/jsb.2010.758

حسن ابراهیمی کولایی؛ سیدباقر محمودی؛ مهدی حسنی


تأثیر کاربرد شیرآهک با غلظت‌های مختلف در سیلو بر کاهش ضایعات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 26، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 91-81

10.22092/jsb.2010.765

بابک بابائی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ سیدباقر محمودی


ارزیابی مقاومت چند ژنوتیپ چغندرقند نسبت به نماتد مولد سیست در شرایط گلخانه

دوره 25، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 22-13

10.22092/jsb.2009.972

نسیم رحمانی؛ محمود مصباح؛ پیمان نوروزی؛ سیدباقر محمودی


تنوع بیماری‌زایی و ژنتیکی جدایه‌های Fusarium solani و ارتباط آن با پوسیدگی ریشه چغندرقند

دوره 24، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 95-77

10.22092/jsb.2008.1038

سارا آشنا؛ حمید رضا زمانی‌زاده؛ سید باقر محمودی


بررسی خصوصیات جدایه‏ های ریزوکتونیای چغندرقند در ایران

دوره 23، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 150-135

10.22092/jsb.2007.1315

سامان سلطانی نژاد؛ سید باقر محمودی؛ رضا فرخی نژاد


مقایسه روشﻫای مختلف ارزیابی مقاومت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه در ژنوتیپ‌های منتخب چغندرقند

دوره 19، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 1-22

10.22092/jsb.2003.7149

سیدباقر محمودی؛ محمود مصباح؛ عزیزاله علیزاده؛ حسن ابراهیمی کولایی