ردیابی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند در برخی از علفهای هرز رایج در مزارع چغندر قند استان فارس

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

2 دانشیار موسسه تحقیقات چغندرقند

چکیده

بیماری ریزومانیا (Rhizomania) در حال حاضر یکی از مهم­­ترین بیماری­های چغندرقند در دنیا است. در تحقیق حاضر آلودگی تعدادی از علف­های هرز مهم مزارع چغندرقند در شرایط آلودگی طبیعی به ویروس عامل بیماری (Beet necrotic yellow vein virus, BNYVV) در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس بررسی شد. بدین منظور ریشه علف­های هرز موجود در مزارع چغندرقند آلوده به بیماری ریزومانیا جمع آوری و برای ردیابی BNYVV در آن ها از آزمون الایزا استفاده شد. نتایج نشان داد در بین علف­های هرز مورد بررسی، بیشترین آلودگی به ویروس عامل بیماری مربوط به چغندر وحشی Beta vulgaris subsp. maritima بود و  BNYVV در سایر علف­های ­هرز مورد بررسی شامل تاج خروس  (Amaranthus retroflexus) ، خرفه (Portulaca oleracea) ، سلمک (Chenopodium album)، تاجریزی (Solanum nigrum)، پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis)، کنف وحشی (Hibiscus trionum) و آفتاب پرست (Heliotropium europaeum)  ردیابی نشد. گیاهچه­­های B.maritima در خاک آلوده به ریزومانیا در گلخانه کشت شدند و حدود دو ماه پس از کاشت، علائم برگی بیماری شامل موزائیک سیستمیک، زردی رگبرگ، تشکیل برگ­های کوچک و ریز به صورت مجتمع (رزت) و توقف رشد شدید را نشان دادند. انتقال مکانیکی BNYVV در شرایط گلخانه نیز علائم برگی بیماری در گیاهچه­های B. maritima را نشان داد. در انتقال مکانیکی BNYVV از عصاره برگ آلوده B. maritima به گیاهچه­های سه رقم چغندرقند حساس به بیماری ریزومانیا (IC،  PP8و7233 )، علائم لکه­های موضعی زرد رنگ و سپس نکروز تشکیل گردید. در اندازه­گیری مقدار ویروس در ریشه B. maritima در مقایسه  با ریشه سه رقم چغندرقند یاد شده، مشخص شد غلظت ویروس در ریشه  چغندر وحشی به طور معنی­دار (در سطح احتمال 05/0) بیشتر از سایر ارقام است. نتیجه این بررسی اولین گزارش معرفی B. maritima به عنوان میزبان سیستمیک و آزمایشی برای ردیابی BNYVV در ایران است. این جمعیت (B.maritima accession number 8901)بر­خلاف سایر علف­های هرز در مناطق آلوده به ریزومانیا دارای توان افزایش زادمایه بیماری در خاک می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of Beet Necrotic Yellow Vein Virus (BNYVV) in some common weeds of sugar beet fields in Fars province

نویسندگان [English]

  • S. Darabi 1
  • M. Jamali 1
  • M. Bazrafshan 1
  • S.B. Mahmoudi 2
1 Instructor of Agricultural and Natural Resources Research Center Fars, Iran.
2 Associate Professor of Sugar Beet Seed Institute (SBSI), Iran.
چکیده [English]

Rhizomania is one of the most important sugar beet diseases in Iran and some other parts of the world. In this study, the infection rate of the most important weeds of sugar beet fields under natural condition  to the causal agent of the BNYVV (Beet necrotic yellow vein virus) disease  was investigated at Fars Agricultural Research Center , Iran. Roots were collected from the infected weeds and BNYVV detection was carried out using ELISA test. Among the studied weeds, the highest rate of infection was detected in wild beet, Beta vulgaris subsp. maritima and for the rest of weeds including Amaranthus retroflexus, Portulaca oleracea, Chenopodium album, Solanum nigrum, Convolvulus arvensis, Hibiscus trionum, and Heliotropium europaeum no infection was detected. B. maritima seedlings were planted in infected soil in the greenhouse, and after two months, systemic leaf symptoms including mosaic, vein yellowing, short bunchy habit of growth (Rosette), and severe stunting were observed. Mechanical inoculation of BNYVV to B. maritima plants resulted in the emergence of disease symptoms. Upon the inoculation of infected B. maritima leaves on  the three susceptible sugar beet cultivars (IC, PP8, and 7233 cultivars), yellow local and necrotic lesions were observed. The virus concentration in B. maritima was higher than the three aforementioned cultivars. This is for the first time to detect BNYVV in B. maritima and report it as a systemic host for BNYVV in Iran. Compared with other weeds grown in areas infected to rhizomania, this population of B. maritima (accession number 8901) had higher inoculums increment ability in the soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beta maritima
  • ELISA
  • Mechanical inoculation
  • Rhizomania
  • weed
Abe H, Tamada T. Association of Beet necrotic yellow vein virus with iso­lates of Polymyxa betae Keskin. Ann. Phytopathol. Soc. Jpn. 1986; 52: 235-247.
Abe H, Ui T. Host range of Polymyxa betae Keskin strains in rhizomania-infested soils of sugar beet fields in Japan. Ann. Phytopathol. Soc. Jpn. 1986;52: 394-403.
Al Musa AM, Mink GI. Beet necrotic yellow vein virus in North America. Phytopathology 1981; 71: 773-776.
Asher M J C. Rhizomania. 1993; pp. 311-346 In : The Sugar Beet Crop (D. A. Cooke and R. K. Scott, eds.) Chapman and Hall, London.
Asher MJC, Chwarszczynska DM, Leaman M. The evaluation of rhizomania resistant sugar beet for the UK. Ann. Appl. Biol. 2002; 141:101-109.
Asher MJC, Grimmer MK, Mutasa-Gottgens ES. Selection and characterisation of resistance to Polymyxa betae, vector of Beet necrotic yellow vein virus, derived from wild sea beet. Plant Pathol. 2009; 58: 250-260.
Barr KJ, Asher MJC. The host range of Polymyxa betae in Britain. Plant Pathol. 1992. 41:64-68.
Barr D, Asher MJC. Studies on the life cycle of Polymyxa betae in sugar beet roots. Mycol. Res. 1996; 100: 203-208.
Biancardi E, Lewellen RT, De Biaggi M, Erichsen AW, and Stevanato P. The origin of rhizomania resistant in sugar beet. Euphytica 2002; 127: 383-397.
Büttner G, Märländer B, Manthey R. Breeding for resistance to rhizomania in sugar beet (Beta vulgaris L.). J. Plant Breed. 1995; 114: 160-164.
Clark M F, Bar- Joseph M. Enzyme immunosorbent assay in plant virology. 1984; pp. 51-58. In: Methods in Virology (K. Maramorosch and H. Koprowsky, eds.). Vol. VII. Academic Press, New York.
Darabi S, Masumi M, Izadpanah K. Sugar beet rhizomania. Publication of Plant Virology Research Center, College of Agriculture, Shiraz University. 2003; 50 pp. (in Persian)
Darabi S, Yassaie M, Izadpanah K. Purification and antiserum preparation of Iranian isolate of Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), the causal agent of sugar beet rhizomania disease. J. Sugar Beet. 2010;  26: 53-66. (in Persian)
Doney DL, Whitney ED, Terry J, Frese L, Fitzgerald R. The distribution and dispersal of Beta vulgaris L. ssp. maritima germplasm in England, Wales and Ireland. J. Sugar Beet Res. 1990. 27: 29-37.
Gerik J, Duffus J. Differences in vectoring ability and aggressiveness of isolates of Polymyxa betae. Phytopathol­ogy 1988; 78: 1340-43
Geyl L, Garcia Heriz M, Valentin P, Hehn A, Merdinoglu D. Identification and characterization of resistance to rhizomania in an ecotype of Beta vulgaris subsp. maritima. Plant Pathol. 1995; 44: 819-828.
Gidner S, Lennefors BL, Nilsson NO, Bensefelt J, Johansson E, Gyllenspetz U, Kraft T. QTL mapping of BNYVV resistance from the WB41 source in sugar beet. Genome 2005; 48: 279-285.
Giunchedi LM, De Biaggi M, Poggi-Pollini CP. Correlation between tolerance and Beet necrotic yellow vein virus in sugar beet genotypes. Phytopath. Medit. 1987;  26: 23-28.
Grimmer MK, Kraft T, Francis SA, Asher MJC. QTL mapping of BNYVV resistance from the WB258 source in sugar beet. Plant Breed. 2008; 127: 650-652.
Henry C. Rhizomania-its effect on sugar beet yield in the UK. Br. Sugar Beet Rev. 1996; 64: 24-26.
Hess W, Horak I, Schlosser E. Rhizomania. V. Spinat in der Rubenfruchtfolge. Gersunde Pflanzen, 1982; 34: 118-119.
Hjerdin A, Sall T, Nilsson NO, Bornman CH, Hallden C. Genetic variation among wild and cultivated beets of the section Beta as revealed by RFLP analysis. J. Sugar Beet Res. 1994; 31: 59- 67.
Hugo S, Henry C, Harju V. The role of alternative hosts of Polymyxa betae in transmission of Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) in England. Plant Pathol. 1996; 45:662- 666.
Izadpanah K, Hashemi P, Kamran R, Pakniat M, Sahandpour A, Masumi M. Widespread occurrence of rhizomania-like disease of sugar beet in Fars. Iran J. Plant Pathol 1996; 32: 200- 206. (in Persian)
Johansson E. Rhizomania in sugar beet- a threat to beet growing that can be overcome by plant breeding. Sveriges Utsadesforenings Tidskrift 1985; 95: 115- 121.
Kastirr U, Pfeilstetter E, Burgermeister W. Virus content and virulence of Polymyxa betae Keskin isolates obtained from different regions in Europe. J. Phytopathol. 1994; 141: 369- 374.
Kaufmann A, Koenig R, Lesemann D-E. Tissue print- immunoblottingre­ veals an uneven distribution of Beet necrotic yellow vein and Beet soilborne viruses in sugar beets. Arch. Virol.1992; 126: 329- 335.
Keskin B. Polymyxa betae n.sp., a parasite on B. vulgaris roots, particularly during early growth stages of sugar beet. Arch. Mikrobiol. 1964; 49: 348-374.
Koenig R, Lennefors B. Molecular analyses of European A, B and P type sources of Beet necrotic yellow vein virus and detection of the rare P type in Kazakhstan. Arch. Virol. 2000; 145: 1561- 1570. 
Lewellen RT, Schrandt JK. Inheritance of powdery mildew resistance in sugar beet derived from Beta vulgaris subsp. maritima. Plant Dis. 2001; 85: 627-631.
Luterbacher M, Smith J. Improving disease resistance and drought tolerance in sugar beet using wild Beta germplasm. Brit. Sugar Beet Rev. 1998; 66: 26- 29.
McGrann GRD, Grimmer MK, Mutasa- Gottgens ES, Stevens M. Progress towards the understanding and control of sugar beet rhizomania disease. Mol. Plant Pathol. 2009; 10: 129- 141.
Mehrvar M, Valizadeh J, Koenig R, Bragard CG. Iranian beet necrotic yellow vein virus (BNYVV): pronounced diversity of the p25 coding region in A-type BNYVV and identification of P-type BNYVV lacking a fifth RNA species. Arch. Virol. 2009; 154: 501-506.
Mir Kamali H. Weeds of the wheat fields of Iran. Agricultural Research, Education and Extension Organization, Agricultural Education Publishing, 1999; 268 pp. (in Persian)  
 Mouhanna AM, Langen G, Schlösser E. Weeds as alternative host for BSBV, BNYVV, and the vector Polymyxa betae (German isolate). J. Plant. Dis. Protect. 2008; 115: 193- 198.
Rush CM. Ecology and epidemiology of Benyvirusesand plasmodiophorid vectors. Annu. Rev. Phytopathol. 2003; 41: 567- 592.
Rush CM, Liu HY, Lewellen RT, Acosta-Leal R. The continuing saga of rhizomania of sugar beets in the United State. Plant Dis. 2006; 90: 4- 15.
Scholten OE, Lange W. Breeding for resistance to rhizomania in sugar beet: A review. Euphytica 2000; 112: 219-231.
Scholten OE, De Bock TSM, Klein-Lankhorst RM, Lange W. Inheritance of resistance to Beet necrotic yellow vein virus in Beta vulgaris conferred by a second gene for resistance. Theor. Appl. Genet. 1999; 99: 740-746.
Skaracis GN, Biancardi F. Breeding for cercospora resistance in sugar beet. Adv. Sugar Beet Res. IIRB, 2000; 2: 177-196.
Stevens M, Asher MJC. Preliminary investigations into the interactions between Beet mild yellowing virus (BMYV) and Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) in susceptible and rhizomania-resistant varieties. Asp. App. Biol. 2005; 76: 13-17.
Tamada T. Beet necrotic yellow vein virus. 1975 CMI/AAB Descriptions of Plant Viruses, No. 144.
Tamada T. Benyviruses. 1999; pp. 154-160 In: Encyclopedia of Virology. Vol 2 ( R.G. Webster and A. Granoff, eds.) Academic Press, London.
Tamada T. Beet necrotic nellow vein virus. 2002; CMI/AAB Descriptions of Plant Viruses, No. 391. Wellesbourne: Association of Applied Biologists.
Tamada T. Susceptibility and resistance of Beta vulgaris subsp. maritima to foliar rub-inoculation with Beet necrotic yellow vein virus. J. Gen. Plant. Pathol. 2007; 73: 76- 80. 
Tamada T, Baba T. Beet necrotic yellow vein virus from rhizomania-affected sugar beet in Japan. Ann. Phytopathol. Soc. Jpn. 1973; 39: 325- 332. 
Tuitert G, Musters-Van Oorschot PMS, Hiejbroek W. Effect of sugar beet cultivars with different levels of resistance to Beet necrotic yellow vein virus on transmission of virus by Polymyxa betae. Eur. J. Plant Pathol. 1994; 100: 201- 220.
Wisler GC, LewellenRT, Sears JL, Wasson JW, Liu H-Y, Wintermamel WM. Interactions between Beet ne­crotic yellow vein virus and Beet soilborne mo­saic virus in sugar beet. Plant Dis. 2003; 87:1170- 1175.
Yanar Y, Kutluk ND, Erkan S. Alternative weed hosts of Beet necrotic yellow vein virus and Beet soil borne virus in North East of Turkey. Int. J. Virol. 2006; 2: 50- 54.
Yu MH, Heijbroek W, Pakish LM. The sea beet source of resistance to multiple species of root-knot nematode. Euphytica 1999; 108: 151- 155.