دوره و شماره: دوره 30، شماره 2، آذر 1393 

کامل علمی - پژوهشی

شناسایی گرده افشان تتراپلویید متحمل به بیماری لکه گرد برگ و ساقه روی در چغندر قند

صفحه 126-117

10.22092/jsb.2015.11533

محسن آقائی زاده؛ سعید واحدی؛ محمدرضا فتحی؛ محمدرضا اوراضی زاده؛ بابک بابایی


تاثیر روش های آبیاری بارانی و نشتی برشدت آلودگی بیماری سفیدک پودری در چغندرقند

صفحه 139-127

10.22092/jsb.2015.11534

جهانشاه بساطی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ علی جلیلیان؛ محمدرضا جهاداکبر؛ فرحناز حمدی


اثرات مقادیر متفاوت آب و شوری آن بر عملکردکمی و کیفی چغندر قند

صفحه 192-183

10.22092/jsb.2015.11536

حسنعلی شهبازی؛ اردوان ذوالفقاران؛ علیرضا قائمی؛ مسعود احمدی؛ رحیم محمدیان