اثر کودهای آلی حاوی اسیدهای آمینه، بر کارایی نیتروژن مصرفی و خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی موسسه تحقیقات چغندرقند

2 دانشیار مؤسسه تحقیقات چغندرقند

3 استادیار موسسه تحقیقات چغندرقند

4 کارشناس ارشد موسسه تحقیقات چغندرقند

چکیده

 
به منظور بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی در افزایش کارائی نیتروژن و تغییر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند، آزمایشاتی طی دو سال زراعی 1387 و 1388 با استفاده از سه نوع کود آلی حاوی اسیدهای آمینه در ایستگاه تحقیقاتی مهندس مطهری در موسسه تحقیقات چغندرقند انجام شد. عامل کود آلی حاوی اسیدهای آمینه و ترکیبی از آن­ها با چهار سطح شامل شاهد (عدم مصرف کود الی)، هیومی فورته، هیومی فورته به علاوه فسنوترن و هیومی فورته به علاوه کادوستیم بودند که در دو نوبت به فاصله 40 و 60 روز پس از کاشت و با غلظت یک در هزار مصرف شدند. سطوح عامل نیتروژن مورد بررسی در این تحقیق، شامل چهار سطح، شاهد(بدون مصرف کود نیتروژن)، 30 درصد کمتر از حد بهینه، حد بهینه و 30 درصد بالاتر از حد بهینه بود. حد بهینه در این آزمایشبراساس برری های انجام شده به میزان 100 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار منظور شد. عوامل مورد بررسی بصورت آزمایش  فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد، در خاکی که در عمق صفر تا 30 سانتی­متری با دارای حدود 15 میلی­گرم در کیلو گرم خاک می باشد. مصرف 100 کیلوگرم نیتروژن خالص، حد بهینه مصرف نیتروژن در مزرعه می باشد در حد بهینه عملکرد ریشه و قند ناخالص به ترتیب حدود 71 و 1/10 تن در هکتار بود. از بین تیمارهایی که با تیمار حداکثر مقدار قند تولید شده در یک گروه آماری قرار گرفتند، می توان تیمار کاربرد 70 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار با هیومی فورته به علاوه کادوستیوم را نام برد(عملکرد ریشه و قند ناخالص به ترتیب حدود 5/74 و 11 تن در هکتار). هم چنین نتایج نشان داد که استفاده از کودهای آلی باعث افزایش کارائی نیتروژن مصرفی می­گردد.  اما این ترکیبات نمی توانند بصورت کامل و صد در صد جایگزین مصرف نیتروژن گردند(عملکرد ریشه و قند ناخالص به ترتیب حدود 60 و 16/9 تن در هکتار). از آن جائی که افزایش مصرف نیتروژن می تواند اثرات مضر زیست محیطی را در بر­داشته باشد می توان با استفاده از کودهای آلی مناسب با افزایش کارایی مصرف نیتروژن، مقدار مصرف آن را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of amino acid containing organic fertilizers on nitrogen use efficiency and qualitative and quantitative properties of sugar beet

نویسندگان [English]

  • H. Noshad 1
  • R. Mohammadian 2
  • S. Kayamim 3
  • F. Hamdi 4
1 Instructor of Sugar beet Seed Institute (SBSI), Iran
2 Associate Professor of Sugar Beet Seed Institute (SBSI), Iran.
3 Assistant professor of Sugar Beet Seed Institute (SBSI), Iran..
4 Master expert of Sugar Beet Seed Institute (SBSI), Iran.
چکیده [English]

In order to study the effect of organic fertilizers application on increasing nitrogen efficiency and also quantitative and qualitative characteristics of sugar beet, a series of experiments were performed for two years (2008 and 2009) using three amino acid containing organic fertilizers at Motahari Research Station of Sugar Beet Seed Institute (SBSI), Karaj, Iran. Four rates of organic fertilizers including control (no organic fertilizer), Humiforte, Humiforte + Fosnutren, and Humiforte + Kadostim which were applied twice with 40 and 60 days interval after sowing and one per mil concentration, and four rates of N fertilizer including control (no N fertilizer), 30% less than optimum (100 kg/ha), optimum, and 30% higher than optimum level were evaluated in factorial experiment based on randomized complete block design with four replications. Results showed that at 0-30 cm soil depth with 15 mg/kg N, 100 kg N level was the optimum level which resulted in 71 and 10.1 t/ha root and sugar yields, respectively. 70 kg/ha N level and Humiforte + Fosnutren organic fertilizer were placed in high sugar yield group (with 74.5 and 11 t/ha root and sugar yields, respectively). It was also shown that organic fertilizer application led to nitrogen efficiency improvement; however these compounds cannot be completely replaced by nitrogen fertilizer (with 60 and 9.16 t/ha root and sugar yields, respectively). Since N fertilizer application may have deleterious effects on environment,  using appropriate organic fertilizers and consequently increased efficiency of nitrogen, may reduce N application.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amino acids
  • nitrogen
  • Organic fertilizers
  • sugar beet
Anonymous. Articles related to methods and results of application of biologic products on sugar beet. Inagropars Co. Tehran. 2007. (in Persian)
Asad A, Blamey F, Edwards D. Dry matter production and boron concentration of vegetative and reproductive tissues of canola and sunflower plants grown in nutrient solution. Plant Soil .2002 .243, 243-252.
Asadi F, Khademi Z. Study the effect of bio activator including amino acids on increase of chemical fertilizer efficiency and seed yield of corn. Final report Soil and Water Research Institute. 2009. (in Persian)
Asadi Rahmani H, Khavazi K, Asgharzadeh A, Rejali F, Afshari M. Bio fertilizer in Iran: Opportunities and Problems. First congress of fertilizer problems in Iran: Half a century fertilizer application. Sana Publication. 2010. 215-228. (in Persian)
Ashmead, HD. Ashmead HH. Miller GW HSU HH. Foliar feeding of plants with amino acids chelates. Park Ridge, NJ: Noyes Publications. 1986.
Gawronaka, H. Biostimulators in modern agriculture (general aspects). Arysta LifeScience. Published by the edition House Wies Jutra, Limited. Warsaw .2008. 89 pp.
Golzadeh H, Merafarin A, Nghdibadi H, Fazeli F, Qaderi A, Zarinpanjeh N. Effect of Bio-Stimulators compounds on quantitative and qualitative yield of german chamomile (Matricaria Recutita L.). Journal of Medicinal plants .2012 .11, 195-207.(in Persian).
Good AG. Zaplachinski ST. The effect of drought stress on free amino acid accumulation and protein synthesis in Brassica napus. Physiplogia Plantarum. 1994; 90:9-14.
 Gordon L. Kauffman III. Kneivel PD. Watschke TL. Effects of a bio-stimulant on the heat tolerance associated with photosynthetic capacity, membrane thermo stability and polyphenol production of perennial Ryegrass. Crop Science 2007.47:261-267.
Guisbullin NG. Gontarenko SN. Effect of the plant growth stimulation enzymes manufactured by the firm Inagrosa on sugar beet. Ukrainian of Agricultural Science Sugar beet Institute. Kiefe. 1996.
Hosseinpuor M. The relationship between amount of nitrogen with biomass partitioning, leaf number and leaf area index, nitrogen use efficiency and autumn sugar beet yield.(PhD Thesis). Tarbiat Modarres University. 2006. (in Persian)
Huffaker RC. Harbit K. Effects of Foliar AMINOL FORTE on Growth and Yield of Wheat Grown to Maturity. University of California. Plant Growth Laboratory. Davis, CA 95616. 1988. http://www.inagrosa.es/biblioteca_i1.html.
Huffaker RC. Harbit K. Effect of AMINOL FORTE on Nitrate Uptake and Growth of Barley Seedlings with and Without Salt Stress University of California. Plant Growth Laboratory. Davis, CA 95616. 1987. http://www.inagrosa.es/biblioteca_i1.html.
Karimian NA. Fertilizer research in Iran: Previous view Future Suggestion. First congress of fertilizer problems in Iran: Half a century fertilizer application. Sana Publication. 2010. 114-1128. (in Persian)
Kim C h, Stoecker, A. Economic effects of environmental taxation on chemical fertilizers. Proceeding of International Association of Agricultural Economists Conference, Australia, August (2006) .12-18.
Kupper G. Foliar fertilization. Appropriate technology transfer for rural areas (ATTRA) Available at (2003). www.attra.ncat.org.
Noshad H. Effect of application four bio-products on the yield and quality of Sugar beet. Final Report Sugar Beet Seed Research Institute. 2008. No: 87/1532. (in Persian, abstract in English)
Noshad H, Niroomand Jahromi M. Determination of nutrition requirements of the variety Zarghan in Rhizomania infected and no infected farms. Final Report Sugar Beet Seed Research Institute. 2008. No: 87/1533. (in Persian, abstract in English)
Noshad H, Niroomand Jahromi M. Study and improving nitrogen use efficiency in sugar beet using soil Nitrate and ammonium test, and soil sampling position. Final Report Sugar Beet Seed Research Institute. 2010. No: 89/851. (in Persian, abstract in English)
Parvaiz A, Satyawati S. Salt stress and phyto-biochemical responses of plants- a review. Plant Soil Environment. 2008. 54: 89-99.
Slawik M. Production of Norway spruce (Picea abies[L.] Karst.) Seedling on substrate mixes using growth stimulates. Journal of Forest Scienc.. 2005. 51(1): 15-23.
Starck Z. Growing assistant: Application of growth regulators and bio stimulators in modern plant cultivation (In Polish). Rolink Dzierawca. 2005 .2, 74-76.
Thomas J, Mandal A, Raj Kumar R, Chorida A .Role of biologically active amino acid formulation on quality and crop productivity of Tea (Camelia sp.). International Journal of Agriculture Research .(2009). 4, 228-236.
Venecamp JH. Koot JTM . Alteration of free amid and amino acid contents during the development of Maize plant. Annals of Botany. 1988; 62: 589-596.