دوره و شماره: دوره 30، شماره 1، فروردین 1393 

کامل علمی - پژوهشی

تعیین تنوع ژنتیکی و بیماری‌زایی جدایه‌های Fusarium oxysporum از چغندر‌قند در ایران

صفحه 12-1

10.22092/jsb.2014.5853

شایسته بلادی بهبهانی؛ سعید رضائی؛ سید باقر محمودی


اثر تنش شوری بر اجزای فتوسنتزی چغندرقند در شرایط گلخانه و مزرعه

صفحه 73-59

10.22092/jsb.2014.1300

سمر خیامیم؛ محمد رضا جهاداکبر؛ حمید نوشاد؛ فرانک روزبه؛ لیلا زاویه مودت


‌بررسی تاثیر عناصر ریز‏مغذی بر برخی خصوصیات ریخت‏شناختی مرتبط با کمیت و کیفیت بذر چغندرقند رقم شیرین

صفحه 99-89

10.22092/jsb.2014.5855

سلیم فرزانه؛ سعید صادق‏ زاده حمایتی؛ داریوش فتح‏ اله طالقانی؛ محمدعلی چگینی؛ فرشید قادری‏ فر؛ شهرام عزیزی