شناسایی گرده افشان تتراپلویید متحمل به بیماری لکه گرد برگ و ساقه روی در چغندر قند

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی موسسه تحقیقات چغندر قند

2 کارشناس ارشد موسسه تحقیقات چغندر قند

چکیده

به منظور شناسایی گرده افشان تتراپلویید متحمل به بیماری لکه گرد برگ و ساقه روی (بولتینگ) با عملکرد و کیفیت مطلوب، تعداد پنج گرده افشان تتراپلویید با یک رگه مادری نرعقیم بنام SB17 تلاقی شدند. بذر هیبرید جدید از روی پایه مادری برداشت شد. هیبرید های تولید شده به همراه چهار شاهد حساس و مقاوم مجموعاً نه رقم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با  چهار تکرار طی دو سال در شرایط کشت پاییزه در دزفول اجرا و نسبت به بیماری لکه برگی  سرکوسپورائی و ساقه روی ارزیابی شدند. مقایسه محصولی هیبریدها در کشت بهاره نیز در کرج طی دو سال انجام شد. بر اساس تجزیه واریانس مرکب دو ساله در دزفول، هیبرید SB17 * Jot18   و SB17 * B65T  به ترتیب کمترین شدت آلودگی به بیماری لکه برگی (12/3 و 93/3 در مقیاس نه گانه) و کمترین میزان ساقه روی (87/0 و75/0 درصد) را داشتند. براساس عملکرد شکر در آزمایشات دزفول، هیبریدها در سه خوشه دسته بندی شدند که دو هیبرید فوق با ارقام مونوتونا و لیلا در یک خوشه قرار گرفتند. در شرایط اقلیمی کرج نیز هیبرید SB17 * B65T دارای بیشترین عملکرد شکر (13/7 تن در هکتار) بود. به این ترتیب به نظر می رسد می توان از گرده افشان تتراپلوئید B65T  در برنامه های اصلاحی به منظور تهیه رقم متحمل به بیماری لکه گرد برگ و ساقه روی مناسب کشت پائیزه بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of tetraploid pollinator resistant to leaf spot disease and bolting in sugar beet

نویسندگان [English]

  • M. Aghaeizadeh 1
  • S. Vahedi 1
  • M.R. Fathi 2
  • M.R. Orazizadeh 1
  • B. Babaee 1
1 Instructor of Sugar Beet Seed Institute (SBSI), Iran
2 Expert of Sugar Beet Seed Institute (SBSI), Iran
چکیده [English]

To determine tetraploid pollinators resistant to Cercospora leaf spot disease and bolting with optimum yield and quality, five tetraploid pollinators were crossed with a male sterile line, SB17. The hybrid seed was harvested from the male-sterile line. The hybrids together with four controls including resistant and susceptible cultivars (a total of 9 cultivars), were evaluated in a randomized complete block design with four replications in autumn sowing over two years in Dezful, Khuzestan, Iran. The yield stability of the hybrids was evaluated in spring sowing over two years in Karaj. Combined analysis results showed that hybrids SB17 * Jot-18 and SB17 * B65T had the lowest infection index (3.12 and 3.93, respectively) and bolting rate (0.87 and 0.75%, respectively). Based on sugar yield results obtained from Dezful experiment, hybrids were classified in three clusters in which hybrids SB17 * Jot-18, SB17 * B65T, Monotona, and Leila were placed in one group. The hybrid SB17 * B65T had the highest sugar yield (7.13 t/ha) in Karaj. It is suggested that the tetraploid pollinator B65T can be used in breeding programs to produce leaf spot disease and bolting resistant hybrids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bolting
  • Leaf spot
  • sugar beet
Abbasi S, Mesbah M, Mahmoudi SB. Improvement of resistance evaluation of sugar beet varieties for Cercospora leaf spot disease in the field. Journal of sugar beet. 2002. 18(1):81-92. (in Persian)
Abbasi S. Study on some histopatologic and biochemical aspects of resistance to Cercospora leaf spot disease in sugar beet. Phd, thesis. 2003. Tarbit Moddares University. Pp 113. (in Persian)
Abdollahian M, ShekholeslamiR, Mansouri B, Babaee B. Assessment of quality and quantity of sugar beet and sugar losses in Iran during last 15 years. Proceeding of 7th Iranian Crop Science Congress. 2002. P. 224. (in Persian)
Arjmand MN, Katal B, Alimoradi I. Preliminary report of resistance to leaf spot disease in sugar beet. Proceeding of 3th Iranian Crop Science Congress. 1994. Tabriz University publishes. P. 247. (in Persian)
Borrelli C, Biancardi E, Biondani D, Grassi D. Leaf growth and development of productive and qualitative parameters of sugarbeet affected by Cercospora. Sementi Elelte. 1995. 36(1): 25-29.
Draycott AP. Sugar Beet. Blackwell publishing. CO. UK Ltd. 2006. Section 3.
Dumitras L. The variability and pathogenicity of Cercospora beticola Sacc. Revue Roumaine de Biologie, Biologie Vegetale. 1979. 24: 175-181.
Lasa JM, Sanz JM. Bolting variability in sugar beet. 1976. Experimental station of Aula Dei. Zaragoza.
Mohammadi SA. Analysis of molecular data in terms of genetic variation. In: Proceedings of 9th Agronomy and plant breeding congress. 2006. Tehran University. 27-29 Aug. 96-117. (In Persian).
Orazizadeh M. Genetic analysis of resistance to bolting and leaf spot disease in sugar beet. Ms, Thesis. 2001. Karaj Azad University. (in Persian)
Rossi V, Battilani P, Chiusa G, Languasco L, Racca P. Components of rate-reducing resistance to Cercospora leaf spot in sugar beet: incubation length, infection efficiency, lesion size. Journal of Plant Pathology. 1999. 81: 25-35
Sadeghian SY, Sharifi H. Genetic diversity of resistance to leaf spot in sugar beet germplasm. Proceeding of 5th Iranian Crop Science Congress. 1998. P. 160. (in Persian)
Sadeghian SY, Sharifi H. Improvement of sugar beet for combined resistance to bolting and Cercospora leaf spot. In Proceedings of the 62nd Institute International de Recherches Betteravieres Congress, 1994. Seville, Spain, pp.61-67.
Shane WW, Teng PS. Impact  of  Cercospora leaf spot on root weight, Sugar yield and purity of Beta Vulgaris. Plant Disease. 1992. 76: 8, 812 – 820
Smith GA, Martin SS. Differential response of sugar beet cultivars to Cercospora leaf spot disease. Crop Science. 1978. 18: 38-42.
Yoshimura Y, Abe H, Ohtsuchi K. Varietal different in the susceptibility Cercospora leaf spot and its effect on yield and quality of sugar beet. Proce. Japanese Soc. Sugar beet Technol. 1992. 34: 112-116.