اثر بازدارندگی عصاره تعدادی از گیاهان بر رشد میسلیومی قارچ‌های Rhizoctonia solani و Phytophthora drechsleri، عوامل پوسیدگی ریشه چغندرقند

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه زابل

2 استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

3 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

4 استادیار مؤسسه تحقیقات چغندرقند

چکیده

در این مطالعه، به منظور یافتن عصاره‌های مؤثر ضدقارچی، عصاره‌ی 18 گونه گیاهی با استفاده از حلال‌های آب مقطر استریل، متانول، اتانول، کلروفرم و استن استخراج و اثر ضد‌قارچی آن‌ها روی دو گونه‌ی Rhizoctonia solaniو Phytophthora drechsleri ـ از عوامل پوسیدگی ریشه چغندرقند ـ بررسی شد. ارزیابی اثر ضد‌قارچی عصاره‌های گیاهی در شرایط آزمایشگاهی و براساس روش دیسک کاغذی انجام شد. نتایج حاصل‌ از بررسی فعالیت ضدقارچی مقادیر مختلف عصاره‌ها نشان داد تعدادی از عصاره‌های گیاهی، اثر بازدارندگی (قارچ‌ایستایی) بسیار خوبی بر رشد قارچ‌های مورد بررسی این مطالعه دارند. بیش‪ترین اثر ضد‌قارچی مربوط به آویشن شیرازی، زنیان و کاج بود که حتی در مقدار یک میلی‌گرم بر دیسک کاغذی از خود اثر بازدارندگی نشان دادند. نتایج این مطالعه بیان‌گر پتانسیل بالای عصاره‏های گیاهی در مهار عوامل بیماری‌زای گیاهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inhibitory effect of some plant extracts on mycelial growth of Rhizoctonia solani and Phytophthora drechsleri, sugar beet root rot agents

نویسندگان [English]

  • M. Abdolmaleki 1
  • S. Bahraminejad 2
  • S. Abbasi 3
  • S. B. Mahmoudi 4
1 MsC graduated in Zabol University
2 Assistant professor of Razi University , Iran
3 Assistant professor of Razi University , Iran
4 Assistant professor of Sugar Beet Seed Institute (SBSI), Iran
چکیده [English]

In order to find the plant extracts with antifungal activity, 18 plant species were screened. In this study, distilled water, methanol, chloroform, aceton and ethanol were employed to obtain crude extract from plant samples. The extracts were tested against sugar beet root rot agents, Rhizoctonia solani and Phytophthora drechsleri. The inhibitory effect of different extracts was investigated by paper disc method. The most effective antifungal compounds belonged to Carum copticum, Zataria multiflora and Pinus halepensis extracts, so that they showed high inhibitory activity in 1 mg/paper disc. The results of this research revealed the high potential of using natural plant extracts for controlling of plant pathogens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fungistatic
  • Paper disc
  • Plant extract
  • root rot
  • sugar beet